Oddłużanie miasta Załoźce 1936
Dodane przez Remek dnia Lutego 14 2012 15:37:25

Oddłużanie miasta Załoźce w 1936 rokuSuma nieco ponad 6.000 złotych nie wygląda zbyt oszołamiająco. Za te pieniądze można było wówczas kupić 1 nowy samochód osobowy, 20 lampowych odbiorników radiowych lub 60 rowerów turystycznych Łucznik. Jednak dla budżetu biednego kresowego miasteczka była to kwota znaczna i trudna do spłacenia. Potrzebna była pomoc Komisji Oddłużeniowej przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim[Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 10. Tarnopol, dnia 12 września 1936. Zachowano oryginalną pisownię]

Obwieszczenie
Przewodniczącego Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim.


Na podstawie §. 14 ust. (2) rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 16. kwietnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, póz. 231) podaje się do wiadomości, że dla gmin miast: Brzeżany, Załoźce i Zbaraż zostały ustalone niżej podane plany oddłużenia.

Sekretarz:
(-) Chmarzyński

Przewodniczący:
(-) Jerzy Olexiński


PLAN ODDŁUŻENIA
gminy miasta Załoźce.


Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla Samorządu przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 1936 r. w składzie:

Przewodniczący: Jerzy Olexiński, Zastępca Przewodniczącego: Dr. Marcin Serafin, Członkowie: Mgr. Jan Pawłowski, Tadeusz Rakowski, Władysław Wolański i Zygmunt Zaliwski - po wysłuchaniu stron oraz po zapoznaniu się ze stanem gospodarczym i finansowym gminy miasta Założce i stwierdzeniu, że sytuacja gospodarcza gm. m. Założce jest bardzo trudna, na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 506) postanawia do niżej wymienionych zobowiązań gminy miasta Założce powstałych przed dniem l kwietnia 1934 r. i wynoszących według zapodania nazwanej gminy miejskiej w/g stanu na dzień 31 marca 1936 r. łączną kwotę 5.102,95 zł. oraz 131,63 dol. U. S. A. zastosować następujące ulgi:

W stosunku do zobowiązań gm. m. Założce wobec:

1) Auerbacha Hermana w Załoźcach z tytułu należności za budowę chodników w łącznej kwocie 1.464,95 zł.

2) Charapa Hersza w Załoźcach z tytułu kredytu towarowego w kwocie 246,95 zł.,

3) Wójcikiewicza Stanisława, lekarza weterynarji we Lwowie z tytułu wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie 998,71 zł.,

4) Dr. Horna Bernarda, adwokata w Brodach, z tytułu scedowanej przez Stanisława Wójcikiewicza części jego pretensji za pracę w kwocie 526,17 zł.,

5) Reinholda Izaaka, kupca w Brodach, z tytułu kredytu towarowego w łącznej kwocie 682,80 zł.,

6) Schragera Abrahama w Załoźcach z tytułu kredytu towarowego w łącznej kwocie 131,63 dolarów U. S. A.,

7) Żurawieckiego Adolfa, b. sekretarza Zarządu Miejskiego w Załoźcach, zamieszkałego w Rzeszowie, z tytułu wyrokiem sądowym przyznanej należności za pracę (wyrównanie poborów) w łącznej kwocie 1.183,37 zł.:

a) zawiesza się spłatę kapitału wierzytelności wymienionych pod 1-7 do dnia 31 marca 1937 r.,

b ) umarza się zaległe i należne na dzień 31 lipca 1936 r. odsetki oraz koszty uboczne,

c) rozkłada się spłatę kapitału wierzytelności pod 1-7 - poczynając od 1 kwietnia 1937 r. - na dwa lata w 4 równych ratach bez oprocentowania. Gminie m. Założce przysługuje prawo dowolnego ustalenia terminów wypłat w ramach każdego roku budżetowego.

Od powyższego planu oddłużenia na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 24 października 1934 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta R. P. z dnia 14 listopada 1935 r. przysługuje stronom w ciągu 4 tygodni od daty ogłoszenia prawo wniesienia sprzeciwu do Centralnej Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu przy Ministerstwie Skarbu w Warszawie przez Komisję Oszczędnościowo-Oddłużeniową dla Samorządu przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Tarnopolu.

Sekretarz:
(-) Chmarzyński

Przewodniczący:
(-) Jerzy Olexiński
[Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 16. Tarnopol, dnia 17 grudnia 1936 Zachowano oryginalną pisownię.]


Postanowienie
Komisji Oszczędnościowo-Oddłużeniowej dla Samorządu
przy Urzędzie Wojewódzkim Tarnopolskim
z dnia 14 grudnia 1936 r.


Na podstawie art. 20. ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24. października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, póz. 846) Komisja postanawia uznać za prawomocny i obowiązujący strony w nim wymienione:

plan oddłużenia gminy miasta Założce, ustalony przez Komisję w dniu 20. sierpnia 1936 r. oraz plan oddłużenia powiatowego związku samorządowego w Przemyślanach, ustalony przez Komisję w dniu 14. października 1936 r.

Sekretarz:
(-) W. Chmarzyński

Przewodniczący:
(-) Jerzy Olexiński