Olejowianie w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 25 2011 14:58:26
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 93. Nr. 256. Niedziela, 8. Listopada 1903. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. A. IV. 185/3 (5)

Edykt z wezwaniem nieznanych Sądowi dziedziców.

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie zawiadamia, że w dniu 17. maja w Olejowie zmarł Izak Leizor 2 im. Eiberg bez pozostawienia ostatniej woli.

Ponieważ Sądowi nie wiadomo, czy i którym osobom przysłuża prawo dziedziczenia spadku, przeto wzywa się niniejszem tych wszystkich, którzy do tegoż spadku z jakiegokolwiek bądź tytułu roszczenia podnieść zamierzają, aby w przeciągu jednego roku, licząc od dnia niżej podanego swe prawa dziedziczenia w tutejszym sądzie zgłosili i wykazując takowe wnieśli oświadczenie co do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek, dla którego adw. dr. Eugeniusz Wacyk kuratorem został ustanowiony będzie przeprowadzonym z tymi i tym przyznany, którzy się do niego zgłoszą, i swe prawa dziedziczenia wykażą, część zaś spadku nie przyjęta, lub w razie gdyby do spadku nikt się nie zgłosił, cały spadek przypadnie Państwu, jako bezdziedziczny.

C. k Sąd powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 19. sierpnia 1903.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 94. Nr. 168. Niedziela, 24. Lipca 1904. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. P. IV. l29/4 (2)

Za marnotrawcę uznano Augustyna Drozdę w Olejowie. Kuratorem jego ustanowiono Wojciecha Drozdę w Olejowie.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 30. czerwca 1904.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 98. Nr. 59. Czwartek, 12. Marca 1908. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. P. IV. 129/4 (12)

C. k. sąd powiatowy odz. IV. w Zborowie jako władza nadkuratelarna wskutek uchwały rozpoznawczej c. k. sądu obwodowego w Złoczowie z 4 stycznia 1908 l. cz. Nc. IV. 459/7 postanawia znieść orzeczoną nad Augustem Drozdem z Olejowa kuratelę z powodu marnotrawstwa.

C. k. Sad powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 16 stycznia 1908.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 259. Niedziela, 10. Listopada 1912. Zachowano oryginalną pisownię]

Edykt.

Za marnotrawcę uznano Antoniego Zdorowego w Olejowie.

Kuratorem jego ustanowiono p. Romualda Borzemskiego w Olejowie.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 7 czerwca 1912.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 266. Sobota 20 Listopada 1886. Zachowano oryginalną pisownię]

L. 7634.

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności c. k. uprzyw. gal. zakładu kredyt. włościańskiego w likwidacyi we Lwowie w kwocie 189 zł. 9 ct. aw. odbędzie się w sądzie tutej. w dniach 9 grudnia 1886, 25 stycznia i 22 lutego 1887, każdym razem o godz. 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności pod l. kon. 140 i 181 wyk. hip. l. 7, 8 gminy Olejów objętej, stanowiącej własność Maryi Bil, Hryńka Kowal i Maryśki Bezpalko z tem, iż na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także i poniżej ceny szacunkowej sprzedaną, zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 250 zł.

Wadyum 25 zł.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w ts. registraturze.

Zborów, dnia 9 października 1886.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 85. Nr. 213. Wtorek, 17 Września 1895. Zachowano oryginalną pisownię]

L. 9653

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, iż w dniach 14 października i 13 listopada 1895 o godz. 10 rano odbędzie się w tymże sądzie celem ściągnięcia wierzytelności gal. Zakładu kredytowego ziemskiego w likwidacyi we Lwowie tj. 13, 14, 15 i 16 raty po 20 zł. z pn. licytacya realności objętych wykazami hip. l. 48, 422, 435, 450, 472, 473, 474, 487, 498 gm. Olejów a w szczególności whl. 48 Stanisława Drozdy, whl. 422 Bartka Drozdy, whl. 435 i 450 Isaaka Charap, whl. 472 Katarzyny zam. Kosar, whl. 473 Józefa Miaskowskiego, whl. 474 Bonifacego Kulinki, whl. 487 Józefa Drozdy Pawłów, whl. 498 Hrycia Derech własnego, a to na drugim terminie także poniżej ceny szacunkowej w kwocie 1446 zł,

Wadyum 10 prc. ceny wywołania.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli ustanowiono adw. dr. Kiniowera.

Zborów, dnia 8 września 1895.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 96. Nr. 85. Piątek, 13. Kwietnia 1906. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. E. 1542/5 (5)

Na żądanie Schachnego Preissa, odbędzie się dnia 11 maja 1906 o godz. 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18 w Zborowie, licytacya 1) realności whl. 313 gm. Olejów, obejmującej pb. 76/2, na której stoją: a) dom walkowany słomą kryty 11 m. dł. 4 m. szer. 2.25 m. wys., b ) 4 stajenki pod słomianym dachem z chrustu grodzone, c) stodoła, chlew, spichlerz z desek sosnowych, murowana piwnica - słomą kryte, d) studnia kołowa betonowana i pg. 1641/1 rola, 1641/2 rola, 1662 rola, 854 rola, 2) jednej trzeciej części realności whl. 743 gm. tejże obejmującej pgr. 126 ogród, 133 ogród i 135 rola łącznej przestrzeni 2 ha. 35 ar. i 3) realności whl. 566 gm. Bzowica obejmującej pgr. 378 rola obsz. 80 ar. 39 m2, wraz z przynależnościami, składającemi się nadto z drzewek owocowych i ozdobnych i parkanu z desek sosnowych, którym obwiedziony jest ogród pgr. 126.

Nieruchomość ta, wystawiona na licytacyę, jest ocenioną na pięć tysięcy czterysta czterdzieści (5440) koron, przynależności zaś na dwa tysiące ośmset pięćdziesiąt (2850) koron.

Najniższa cena wynosi pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć (5526) koron 67 hal. t. j. 2/3 części ogólnej wartości, poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta, (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego,

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 27 lutego 1906.