26 - Rok 1937
Dodane przez Remek dnia Listopada 02 2008 16:09:35
(Stefania Spittal: Kronika szkoły w Załoźcach - część 26)

ROK 1937


Dnia 30 stycznia odbyła się wielka uroczystość w gromadzie zuchowej. W uroczystości wzięli udział oprócz zuchów harcerze, grono nauczycielskie i zaproszeni goście. W pięknie przybranej sali ustawiono efektownie przybrane drzewko. Wykonując ściśle obrzędowość gromady 12 zuchów złożyło uroczystą obietnicę i otrzymało pierwszą gwiazdkę zuchową. Następnie zuchy i harcerze wspólnie bawili się, śpiewali, kolędowali i podzielili się słodyczami z drzewka.

Poranek szkolny z okazji Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wypadł bardzo pięknie i uroczyście. Poranek wypełnił bogaty program: przemówienie, chór, deklamacje, tercet skrzypcowy i obrazek sceniczny p.t. "Imieniny Pana Prezydenta". Dzieci pracowały nad wykonaniem powierzonych sobie ról bardzo sumiennie i dzięki temu uroczystość wypadła pięknie.

W dniu Imienin Marszałka Rydza Śmigłego został urządzony w tutejszej szkole poranek po zajęciach szkolnych. Do zgromadzonych dzieci przemówił p. Sambulski. Pieśń o Marszałku, kilka pieśni żołnierskich i deklamacje wypełniły program poranku. W dniu tym złożyły dzieci na F.O.N. 5 zł.

Dorocznym zwyczajem urządziła szkoła nasza w dniu 3 Maja uroczysty poranek. W poranku wzięła udział młodzież i licznie zebrana ludność - miejscowa i okolicznych wsi. Po nabożeństwie we wszystkich świątyniach olbrzymi pochód podążył do Sokoła na poranek. I tym razem poranek wypadł bez zarzutu. Ale najbardziej ze wszystkich punktów programu podobały się krakowiak tańczony przez dziewczynki i marsz ze śpiewem zuchów.

Druga rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego była obchodzona w naszej szkole w następujący sposób: Nabożeństwo we wszystkich świątyniach. Zbiórka w szkole. Przemówienie, śpiewy, deklamacje jednostkowe i zbiorowe. Sztuczka p.t. "Noc 12 maja". Cała uroczystość miała charakter poważny, smutny i uroczysty. Wieczorem został program powtórzony dla naszej publiczności.

Wspólnie z T.O.M. urządziła tutejsza szkoła festyn w dniu 6 czerwca 1937 r. Dochód festynu wynosił 64 zł 30 gr. Za pieniądze te po dodaniu kilku złotych, za cenę 67 zł 80 gr. została zakupiona mapa konturowa Polski.

Z powodu Zielonych Świąt według obrządku grecko-katolickiego uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło w dniu 19 czerwca 1937 r.

Kuratorium O.S.L. przyznało tutejszej szkole 12-sty etat, pismem z dnia 8 czerwca 1937 r. Nr I-12459/37. Pismem z dnia 13 lipca 1937 r. nr 2495/37 została zamianowana od dnia 1 września 1937 r. nauczycielką tutejszej szkoły p. Paulina Stachowicz, nauczycielka z Buska. P. Jan Romanko nauczyciel w Gołogórach został przeniesiony z dniem 1 września 1937 r. do szkoły tutejszej na podstawie pisma z dnia 13 lipca 1937 r. nr 2493/37. Pan Jan Fedewicz nauczyciel w szkole w Hucie Werchobuskiej został przeniesiony do tutejszej szkoły z dniem 1 września 1937 r. na mocy pisma Inspektoratu Szkolnego z dnia 3 lipca 1937 r. Nr 2165/37. Tymczasowi zastępcy nauczycieli p. Stanisław Kalwara i p. Stefan Maksymów zostali przeniesieni na inne miejsca służbowe.

W dniu 3 września 1937 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Do pracy stawiło się całe Grono nauczycielskie z wyjątkiem chorej p. Joanny Halarewicz /Ochęduszko/.

W dniu 8 października p. Katarzyna Chomicka ofiarowała w imieniu Związku Pań Załozieckich w Nowym Yorku 50 (pięćdziesiąt) zł. na książki dla dzieci szkolnych. Za datek ten Szkoła wystosowała serdeczne podziękowanie czcigodnej ofiarodawczyni.

Czwarty Tydzień Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych dał dochodu ze sprzedaży nalepek, żetonów i chorągiewek 30 zł.

W dniu 1 listopada 1937 r. członkowie Szkolnego Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża przybrali groby żołnierskie wieńcami, żywym kwieciem, światłem, realizując w ten sposób program swej pracy. Robiło to wielkie wrażenie, gdy dzieci po odmówieniu modlitwy i odśpiewaniu pieśni "Nie rzucim ziemi" zaciągnęły straż koło mogił żołnierskich, spłacając dług wdzięczności względem tych, co swe życie młode dali w obronie granic Polski.

W dziewiętnastą rocznicę Niepodległości Polski poranek zorganizowany przez szkołę wypadł bardzo pięknie, jako całość był poświęcony żołnierzowi polskiemu tak temu co ofiarą swej krwi budował Niepodległość Polski, jak i obecnemu gotowemu na każde zew Ojczyzny. Wykonawcami poszczególnych punktów programu były dzieci od I do VII klasy wynagrodzone rzęsistymi brawami przez bardzo licznie zebraną publiczność.

Z dniem 10 listopada 1937 r. została szkoła 7-klasowa w Załoźcach przemianowana na szkołę III (trzeciego) stopnia na podstawie pisma następującej treści:

Inspektorat Szkolny w Złoczowie dnia 8 listopada 1937 r. Nr 3524/37. Na podstawie $2 rozporządzenia z dnia 8 lipca 1937 r. o przystosowaniu ustawy z lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publ. szkół powszechnych do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa oraz $3 zarządzenia Ministra W.R. i O.P. z dnia 22 lipca 1937 r. nr II P/5743/37 o przemianowaniu publicznych szkół powszechnych /Dz.U.Min.W.R. i O.P. nr 8 poz. 231) przemianowuję 7 klasową publiczną szkołę powszechną Nr 1 w Załoźcach z dniem 15 listopada 1937 r. na publiczną szkołę powszechną stopnia III /trzeciego/. Inspektor Szkolny M. Żychiewicz. Pieczęć: Inspektor Szkolny w Złoczowie. Otrzymują: Zarząd Miasta Załoźce, Dozór Szkolny /Rada Szkolna/ w Załoźcach, Kierownictwo publicznej szkoły powszechnej w Załoźcach nr 1.
poprzednia
część

 

 

Kronika Szkoły w Załoźcach Starych

 

 

następna
część