Bzowiczanie w sądach cz.2
Dodane przez Remek dnia Marca 08 2014 14:31:59
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 83. Nr. 38. Piątek, 17 Lutego 1893.

L. 7064

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie 16 rat pożyczkowych po 38 zł. 7 ct. i resztującego kapitału w kwocie 475 zł. 21 ct. a. w. z pn. przymusową sprzedaż realności w Bzowicy położonych a to a) realności wykazem hipot. l. 149 ks. gr. gm. Bzowica objętej dłużnika Aleksandra Korpania własnej i b ) realności wykazem hip. l. 221 ks. gr. gm. Bzowica objętej dłużniczki Scheindli Charap własnej w tutejszym sądzie w drodze publicznej licytacyi na rzecz c. k. uprzyw. gal Zakładu kredyt. włościańskiego we Lwowie w likwidacyi dnia 17 marca 1893 i dnia 18 kwietnia 1893 każdym razem o godzinie 10 przed południem z tem przedsięwziętą zostanie, że na pierwszym terminie realności te tylko za cenę wywołania to jest za cenę szacunkową ad a) w kwocie 245 zł., ad b ) w kwocie 670 zł. w. a. lub wyżej tychże, zaś na drugim terminie także i niżej ceny wywołania sprzedane zostaną.

Wadyum wynosi 10 prc. ceny szacunkowej.

Resztę warunków, tudzież wyciąg hipoteczny i akt oszacowania realności przejrzeć można w tutejszej registraturze.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli hipotecznych ustanowiono adw. dr. Kiniezera w Zborowie.

Z c. k. Sądu powiatowego.

Zborów, dnia 2 października 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 85. Nr. 118. Czwartek, 23 Maja 1895.

L. 3072

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, iż w dniach 2 lipca i 1 sierpnia 1895 o godzinie 10 rano odbędzie się w tymże sądzie celem ściągnięcia należytości gal. Zakł. kred. ziem. w likw. we Lwowie w kwocie 1250 zł. z pn. licytacya realności objętej whl. 105 gm. Bzowica, własnej Leiby Schächter a to na drugim terminie także poniżej ceny szacunkowej w kwocie 3590 zł.

Wadyum 359 zł.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli ustanowiony adw. dr. Nagler w Zborowie.

Zborów, dnia 30 marca 1895.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 3. Czwartek, 6 Stycznia 1898.

L. 7348

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, iż w dniach 8 lutego 1898 i 3 marca 1898 o godz. 10 rano odbędzie się tymże Sądzie celem ściągnięcia wierzytelności Towarzystwa zaliczkowego w Zborowie w kwocie 72 zł, 32 ct. z pn. licytacya realności w Bzowicy położonych wyk. hip. l. 375 i 430 ks. gr. gm. Bzowica objętych Andrucha Mentusa i Józefa Nowaka własnych a to na drugim terminie także poniżej ceny szacunkowej w kwotach 50 zł. i 50 zł w. a.

Wadyum 10% ceny wywołania.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli ustanowiono adw. dr. Naglera. ze Zborowa.

Zborów, 8 listopada 1897.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 93. Wtorek, 26 Kwietnia 1898.

L. 9402

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności Towarzystwa zaliczkowego w Złoczowie w kwocie 78 zł. 6 ct. z p n. odbędzie się w zabudowaniu tegoż sądu w dniach 24 maja 1898 i 23 czerwca 1898 każdym razem o godz. 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności objętej wyk. hip. l. 28 i 184 ks. gr. gm. kat Bzowica własność Tomka Czop stanowiącej.

Cena wywołania wynosi co do ciała hip. lwh. 184 kwotę 443 zł. zaś co do ciała hip. lwh. 28 kwotę 40 zł. a. w. niżej której na pierwszym terminie sprzedaż nie nastąpi.

Wadyum ustanowiono na kwotę 45 zł. i 4 zł.

Resztę warunków licytacyjnych protokół oszacowania i wyciąg hipoteczny wolno przejrzeć w sądzie tutejszym.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli hipotecznych dr. Nagler adw. w Zborowie.

Zborów, 31 grudnia 1897.
Gazeta Lwowska. Rok 97. Nr. 243. Wtorek, 22 Października 1907.

L. cz. C. II. 404/7 (2)

E d y k t.

Przeciw Andruchowi Romaniszyn, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez kuratora niel. Anny Romaniszyn - Józefa Dajczaka pozew o obowiązek płacenia po 10 kor. miesięcznie aż do 12 roku życia niel. powódki i 120 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wyznaczono w tut. sądzie audyencyę na dzień 7 listopada 1907 o godzinie 9 przed południem.

Celem strzeżenia praw Andrucha Romaniszyna ustanawia się pana dr. Wacyka w Zborowie kuratorem.

Tenże kurator zastępować będzie tegoż w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Zborów, dnia 15 października 1907.
Gazeta Lwowska. Rok 97. Nr. 279. Środa, 4 Grudnia 1907.

L. cz. E. 1579/7 (4)

Na żądanie Teodora Słobodziana odbędzie się dnia 18 grudnia 1907 o godzinie 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 18 licytacya połowy realności obj. lwh. 145 ks. gr. gm. Bzowica, składającej się z parc. bud. 118, na której pobudowany jest dom drewniany, stajnia, tudzież pgr. 439 rola, obejmująca 2 ar. 60 m2 wraz z przynależytościami, składającemi się z 46 sztuk wisien i częstokołu.

Nieruchomość wystawiona na licytacyę, jest oceniona na 800 kor., przynależności zaś na 22 kor. 50 hal.

Najniższa cena wynosi 548 kor. 34 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sadu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 21 października 1907.
"Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego". Rok VIII. Nr. 3. Warszawa, dnia 31 marca 1927.

Ostrzeżenia.

Ostrzega się, że niżej podane osoby uprawiają zawodowo włóczęgostwo i wyłudzają nieprawnie wsparcia na rachunek gminy swej przynależności:

18) Margules Wolf Ber, syn Mozesa i Sary, ur. w 1879 r., z gminy Bzowica powiatu zborowskiego