Załoźce w sądach cz.2
Dodane przez Remek dnia Marca 19 2013 16:22:58
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba". Często występowała też sama literka "l."

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Od administratorów: Większość wycinków poniżej wyszukał nasz Czytelnik, Pan Dariusz Białoś / Przyboś. Dziękujemy!
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.


Edykt.

L. 4534.

Dnia 12go marca dnia, 16go kwietnia i dnia 14go maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 658 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Jana i Ewy Walentyńskich własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 336 zł. 84 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 800 zł.

Wadyum 80 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 13 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.


Edykt.

L. 4640.

Dnia 19 marca dnia 23 kwietnia i dnia 21 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 129 Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Antoniego i Julianny Góralów własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość, we Lwowie w kwocie 146 zł. 6 ct. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 350 zł.

Wadyum 35 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 13 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 87. Piątek 16 Kwietnia 1880.


Edykt.

L. 5165.

Dnia 23 kwietnia, dnia 14 maja i dnia 4 czerwca 1880, każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie [się] w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 147 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Adama i Katarzyny Sąsiadków własnej w celu ściągnienia wierzytelność zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 84 zł. 24 ct.

Cenę wywołania stanowi kwota 300 zł.

Wadyum 30 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce 7 listopada 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 142. Piątek, 24 Czerwca 1881.


Edykt.

L. 1875.

Dnia 5 sierpnia, dnia 9 września i dnia 21 października 1881 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 262 w Załoźcach starych położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej dłużników Feliksa i Maryanny Kwaśnickich własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kredyt. włość. we Lwowie, w kwocie 196 złr. a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 550 zł.

Wadyum 55 złr. a. w.

Resztę warunków przejrzeć można w tusądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załoźce dnia 30 maja 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 142. Piątek, 24 Czerwca 1881.


Edykt.

L 361.

C. k. Sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż na dniu 5 sierpnia, 9 września i 21 października 1881 każdym razem o godzinie 10tej rano przeprowadzi licytacyę realności pod l. 851 w Załoźcach starych położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, Tomasza Soczyńskiego, tudzież mas nieobjętych Franciszki Soczyńskiej i Katarzyny Soczyńskiej, celem ściągnienia kwoty 140 zł. 64 ct. a. w. na rzecz Zakładu kredytowego włośc. we Lwowie. Cenę wywołania stanowi kwota 300 złr. aw. Wadyum wynosi 30 złr. a. w. Akt oszacowania i dalsze warunki licytacyi przejrzeć można w t. s. registraturze.

Załoźce, dnia 30 stycznia 1881.
Gazeta Lwowska. Rok 80. Nr. 78. Sobota, 5 Kwietnia 1890.

L. 6995

W sądzie tut. odbędzie się o godzinie 10 rano dnia l maja 1890 powyżej ceny szacunkowej lub za takową, zaś dnia 12 czerwca 1890 nawet poniżej takowej licytacya realności pod l. 1113 w Załoścach według wykazu hip. 1121 księgi gruntowej gminy Załośce Anastazyi Pochwałowskiej własnej na rzecz Pawła i Tacyanny Dubrawskich pto. 200 zł, aw. zpn.

Cena wywołania 265 zł.

Wadyum 26 zł. 50 ct.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. registraturze.

Dla wierzycieli hipotecznych ustanowiony został kuratorem Bronisław Malkowski burmistrz w Załoścach.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 8 marca 1890.
Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 18. Niedziela, 24 Stycznia 1892.

L. 6875

W tut. sądzie odbędzie się o godz. 10 rano w dniach, a mianowicie: dnia 18 lutego 1892 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 24 marca 1892 nawet poniżej takowej, licytacya realności objętej wyk. hip. 1389 ks. gr. gm. Załośce Józefa Szawłowskiego własnej, na rzecz Agnieszki Podhalicz względnie jej spadkobiercy małolet. Józefa Podhalicz pto 254 zł. zpn.

Cena wywołania 1570 zł.

Wadyum 157 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tus. registraturze.

Dla nieznanych z miejsca pobytu i życia i dla wierzycieli hipot. ustanowiono kuratorem Bronisława Malkowskiego burmistrza w Załoścach.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 10 listopada 1891.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 176. Czwartek, 5 Sierpnia 1897.

L. 1750

W tut. sądzie odbędzie się o godz. 10 rano dnia 12 sierpnia 1897 powyżej, dnia 16 września 1897 poniżej ceny szacunkowej licytacya realności lwh. 1389 Załośce Józefa Szawłowskiego własnej na rzecz Banku krajowego pto 251 zł. 42 ct. z pn.

Cena wywołania 1039 zł.

Wadyum 104 zł.

Resztę warunków, akt i opisanie przynależności wolno przejrzeć w tusąd. registra-turze.

Kuratorem wierzycieli hipotecznych c. k. notaryusz Mojseowicz.

Załośce 5 kwietnia 1897.
Gazeta Lwowska. Rok 101. Nr. 255. Czwartek, 9 Listopada 1911.

L. cz. A. 39/11 (5)

Edykt
z wezwaniem dziedzica, którego pobyt jest niewiadomy.

C k. Sąd powiatowy w Załoźcach zawiadamia, że dnia 10 listopada 1910 w Załoźcach zmarł Feliks Wnuk, pozostawiając rozporządzenie ostatniej woli, w którem nie ustanowił dziedzica.

Ponieważ sądowi miejsce pobytu ustawowego spadkobiercy Piotra Wnuka nie jest znane, przeto wzywa się go, aby w przeciągu jednego roku licząc od dnia niżej podanego zgłosił się w tutejszym sądzie i wniósł oświadczenie co do dziedziczenia, w przeciwnym bowiem razie spadek zostanie przeprowadzony ze zgłaszającymi się dziedzicami i z kuratorem Piotrem Wernickim ustanowionym dla nieobecnego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV,

Załoźce, dnia 30 marca 1911.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 90. Środa, 22 Kwietnia 1914.

L cz. E. 1364/13

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Izaka Majera Ingbera w Rzeszowie, odbędzie się d. 20 maja 1914 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 1, licytacya realności obj. lwh. 1265 gm. Założce, z pbud. 275 i gr. 389/1 i 390 składającej się, Feliksa Myszki s. Karola własnej, 2/3 części części realności lwh. 2783 gm. Założce, z pgr. 248 składającej się, Karola Myszki własnej; połowy realności obj. lwh. 2799 gm. Założce, z pgr. 1035 4 (las) składającej się, Feliksa Myszki syna Karola własnej, realności obj. lwh. 3824 gm. Załoźce, z pgr. 390 389/2 składającej się, Feliksa Myszki syna Karola własnej i realności obj. lwh. 106 gm. Czystopady, z pgr. 613/1, 613/2, 614 i 615 składającej się, Feliksa Myszki s. Karola własnej.

Do realności lwh. 1265 gm. Założce należą dom murowany.

Nieruchomości te wystawione na licytacyę są ocenione na 9584 kor., przynależności zaś na 7000 kor.

Najniższa cena wynosi 5389 kor. 34 h,, poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się zatwierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wykażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 28 marca 1914.