dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5891248 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok wydania 57. Nr. 201. Sobota 31. Sierpnia 1867.

E d y k t.

Nr. 7795.

Ze strony c. k. sądu obwodowego w Złoczowie niniejszym wiadomo się czyni p. Mateuszowi Pokutyńskiemu. jako przeciw niemu p. Marya Fellner w tutejszym sądzie pod dniem 12. sierpnia 1867 l.. 7795 o extabulacyę ze stanu biernego jednej trzeciej części dóbr Manajowa p. Alojzego Kriegshabera własnej sumy 1001 złp. Dom 4 pag. 454 n. 15 on. intabulowanej i pozycyi odnośnych Dom. 186 pag. 463 n. 57 on. i Dom. 186 pag. 464 n. 60 on., z pozwem wystąpiła na który do ustnej rozprawy termin na dzień' 21. października 1867 o godzinie 10. przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu p. Mateusza Pokutyńskiego a w razie jego śmierci miejsce pobytu tegoż nieznanych spadkobierców nie jest wiadomem, sad przeto dla nich w tym sporze kuratora w osobie p. adwokata Dr. Starzewskiego z zastępstwem p. adwokata Dr. Lewickiego ustanowił.

Wzywa się przeto pozwanego, ażeby kuratorowi potrzebną do obrony informacyę udzielił lub innego zastępcę sobie obrał, inaczej złe skutki wyniknąć mogące samemu sobie przypisać będzie musiał.

Z Rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów dnia 14. sierpnia 1867.
Gazeta Lwowska. Rok 63. Nr. 79. Sobota 5. Kwietnia 1873.

E d y k t.

Nr. 8041.

C. k. sąd obwodowy w Złoczowie uwiadamia z życia i miejsca pobytu niewiadomych Leona Ortyńskiego i Wojciecha Horodeckiego, iż przeciw nim pp. Wincenty i Władysława małż. Gorzyccy tudzież p. Franciszka z Babireckich Bobrowska pod dniem 14. września 1872 do l. 8041 pozew o ekstabulacyę prawa trzechletniej dzierżawy części dóbr Manajowa ze stanu biernego tejże części rzeczonych dóbr do tutejszego sądu wnieśli i że wskutek tego pozwu do ustnej rozprawy na dzień 9. czerwca 1873 o 10 godzinie przed południem termin wyznaczony a pozwanym na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator w osobie p. adw. dr. Heynego z zastępstwem p. adw. dr. Holzera ustanowiony został.

Wzywa się zatem pozwanych ażeby na powyższym terminie sami lub przez pełnomocnika się stawili, lub zastępywanie ich ustanowionemu kuratorowi pozostawili.

Z Rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów dnia 16. października 1872.
Gazeta Lwowska. Rok 63. Nr. 184. Poniedziałek, 11. Sierpnia 1873.

Edykt.

Nr. 10529 civ.

C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem zawiadamia Julię Szumlańskę, Jana i Alexandrę małżonków Janowiczów i Juliannę Czernieckę ze życia i miejsca pobytu niewiadomych a w razie śmierci ich z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, że przeciw nim przez Franciszkę Bobrowskę, Wincentego i Władysławę Gorzyckich o estabulacyę praw dziewięcioletniej dzierżawy ze stanu biernego części dóbr Manajowa, pozew de praes. 13. grudnia 1872 do l. 10529 wytoczony i do ustnego postępowania dekretowany został, iż kuratorem dla nich adw. Dr. Haynego ze substytucyą adwokat. Dr. Billeta ustanowiono, że więc rzeczą tychże będzie temuż kuratorowi potrzebną informacyę udzielić, lub innego zastępcę sobie obrać i o tem sądowi donieść

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów dnia 9. kwietnia 1873.
Gazeta Lwowska. Rok 64. Nr. 189. Czwartek 20. Sierpnia 1874.

E d y k t.

L. 3399/civ

C. k. Sąd obwodowy w Złoczowie zawiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomego Leibą Hornsteina, a w razie jego śmierci i tegoż nieznanych spadkobierców, że przeciw nim tudzież i przeciw p. Olimpii Kruszelnickiej i c. k. Prokuratoryę skarbową imieniem skarbu państwa,, Adt D. Ludwik Heyne pod dniem 2 Kwietnia 1874 l. 3399 o wykreślenie sumy 25.000 złp pierwotnie jak Instr. 285 pag. 205 nr. I. na sumie 500 duk. na rzecz Leona Kłodnickiego Dom 130 pag. 474 n 42 on na dobrach Manajowie ciążącej na rzecz Tekli z Siemiginowskich Kłodnickiej prenotowanej a teraz jak Instr. 285 pag. 87 n 6 on p. Olimpii Kruszczelnickiej własnej wraz ze sumą 500 duk. z dóbr Manajowa już ekstabulowaną i na kwotę 2654 zł. 33 ct. M K., z kapitału indemnizacyjnego dóbr Manajowa na zaspokojenie sumy 500 duk. Leona Kłodnickiego przekazaną i w depozycie sądowym złożoną przeniesionej wraz z pozycjami odnośnemi i nadciężarami ze stanu biernego 5/6 części rzeczonej sumy 500 duk. a względnie z 5/6 części rzeczonej kwoty 2654 zł. 35 ct m. k. z kapitału indemnizacyjnego dóbr Manajowa na zaspokojenie sumy 500 duk. pod żur. art. 87 z r. 1860 pierwotnie na rzecz Leona Kłodnickiego a teraz na rzecz powoda Ludwika Heynego złożonej, i o uwidocznienie tego wykreślenia w księgach depozytowych, pozew wniósł, i o pomoc sądową prosił, w skutek czego termin do wniesienia obrony na dzień 2 Listopada 1874 o godzinie 10 przed południem wyznaczony został

Gdy miejsce pobytu pozwanego Leiby Hornsteina jest niewiadome, a wrazie jego śmierci i tegoż spadkobiercy także są nieznani, przeto c. k. Sąd obwodowy w Złoczowie w celu zastępowania pozwanego Leiby Hornsteina a względnie tegoż spadkobierców na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adw. p. D. Warteresiewicza ze substytucyą p Adt D. Mijakowskiego za kuratora nieobecnych ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicji obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Upomina się niniejszym edyktem pozwanych, aby w wyż oznaczonym czasie albo sami się zgłosili albo też potrzebne dowody prawne ustanowionemu dla nich zastępcy udzielili, lub wreszcie innego obrońcę sobie wybrali, i o tem c. k. Sądowi tutejszemu donieśli, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać by musieli.

Z Rady c. k. Sądu obwodowego.

Złoczów dnia 1 Lipca 1874.
Gazeta Lwowska. Rok 64. Nr. 228. Środa 7. Października 1874.

E d y k t.

L. 3400.

C. k. Sąd krajowy w Złoczowie zawiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomych Petronelę z Białeckich Matkowskę i Leibe Hornsteina a w razie jego śmierci i tegoż nieznanych spadkobierców, że przeciw nim, tudzież przeciw c. k. prokuratoryi Skarbu imieniem Skarbu Państwa p. Olimpia Kruszelnicka pod dniem 2. Kwietnia 1874 do l. 3400 o uznanie, że prawo żądania zapłaty 1/6 części sumy 500 dukatów z. pn. na rzecz Leona Kłodnickiego na dobrach Manajowie hypotekowanej przez zadawnienie zgasło, że zatem 1/6 część sumy 2054 zł. 33 ct. m. k. na zaspokojenie tej sumy 500 dukatów w depozycie sądowym złożona, jest własnością powódki, tudzież wykreślenie z ksiąg depozytowych ciężarów sumy 500 dukatów, a mianowicie 25.000 złp. pierwotnie na rzecz Tekli ze Siemiginowskich Kłodnickiej prenotowanej, z pozycyami odnośnemi tudzież obciążeniami na rzecz Leiby Hornsteina i Skarbu Państwa zachodzącymi z 1/6 części sumy 2654 zł. 33 ct. m. k. i narosłych procentów na rzecz Leona Kłodnickiego pod J. A. 87/60 na zaspokojenie sumy 500 dukatów w depozycie sądowym złożonej pozew wniesła i o pomoc sądową prosiła, w skutek czego termin do wniesienia obrony na dzień 9. Listopada 1874 o godzinie 10. przedpołudniem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych Petroneli z Białeckich Matkowskiej i Leiby Hornsteina jest niewiadomy, a w razie śmierci ich spadkobiercy także są nieznani, przeto c. k. Sąd obwodowy w Złoczowie w celu zastępywania pozwanych, a względnie tychże spadkobierców tutejszego adw. Dr. pana Warteresiewicza z substytucyą przez adw. Dr. p. Mijakowskiego za kuratora nieobecnych ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Upomina się niniejszym edyktem pozwanych, aby w wyż wyznaczonym czasie albo sami się zgłosili albo też potrzebny dowody prawne ustanowionemu dla nich zastępcy udzielili lub wreszcie innego obrońcę sobie wybrali i o tem Sądowi tutejszemu donieśli, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych dla obrony środków prawnych użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać musieli.

Z Rady c. k. Sądu obwodowego

Złoczów dnia 1. Lipca 1874.
Gazeta Lwowska. Rok 66. Nr. 118. Wtorek 23 Maja 1876.

E d y k t.

L. 2450.

C. k. Sąd obwodowy zawiadamia niniejszym edyktem spadkobierców Onufrego Żukowieckiego, mianowicie Zuzannę z Wiszniewskich Żukowiecką, Katarzynę z Żukowieckich Szymańską, Annę z Żukowieckich Szostakiewiczowę, córki Katarzyny z Żukowieckich Radziejowskiej, Maryannę Radziejowską zamężną Madurowiczową, Anielę Radziejowską, Gabriela Żukowieckiego, Józefa Żukowieckiego, Adama Szostakiewicza, i Jana Szostakiewicza, a w razie ich śmierci, także ich z życia i z miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, że przeciw nim tudzież i przeciw Olimpii Kruszelnickiej i c. k. Prokuratoryi skarbu o extabulacyę ze stanu dłużnego części dóbr Manajowa tamże intabulowanej na rzecz Kazimierza Zamorskiego sumy 150.000 złp. czyli 4000 duk. wraz [z] pozycyami odnośnemi i nadciężarami, Franciszka Bobrowska, Władysława i Wicenty Gorzyccy 11 marca 1876 l. 2450 pozew wnieśli, który do postępowania piśmiennego z terminem 90 dni do wniesienia obrony został dekretowany.

Gdy miejsce pobytu pozwanych rzeczonych spadkobierców Onufrego Żukowieckiego jest niewiadome, przeto c. k. Sąd obwodowy w Złoczowie w celu zastępowania tychże na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Dr. Maryana Warteresiewicza z substytucyą tutejszego adwokata Dr. Józefa Wesołowskiego na kuratora nieobecnych ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Upomina się niniejszym edyktem rzeczonych spadkobierców Onufrego Żukowieckiego, by w wyż oznaczonym czasie albo sami się zgłosili albo też potrzebne dowody prawne ustanowionemu dla nich zastępcy udzielili, lub wreszcie innego obrońcę sobie wybrali i o tem Sądowi tutejszemu donieśli w ogóle zaś aby wszelkich możebnych dla obrony środków prawnych użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać by musieli.

Złoczów dnia 15 kwietnia 1876.
Gazeta Lwowska. Rok 66. Nr. 114. Czwartek 18 Maja 1876.

E d y k t.

L. 3443.

C. k. Sąd obwodowy zawiadamia niniejszym edyktem masę leżącą Tekli z Siemigniowskich Kłodnickiej, Petronelę z Białeckich Matkowską i Leibę Hornsteina, że przeciw nim Franciszka z Babireckich Bobrowska, Władysława i Wincenty Gorzyccy i Józef Bem o extabulacyę z części dóbr Manajowa na rzecz Leona i Tekli Kłodnickich Dom. 130, pag. 381 n. 34 on. intabulowanych praw wspólnej własności wszystkich dochodów, obowiązek ponoszenia wspólnie ciężarów i wydatków, wzajemne prawo dożywocia wszystkich dóbr, donacyę wszystkich ruchomości po śmierci jednego małżonka pozostałych, z wszystkiemi nadciężarami, pozew wnieśli, w skutek czego termin do wniesienia obrony pisemnej na 90 dni wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych powyższych jest niewiadomem, przeto c. k. Sąd obwodowy w Złoczowie w celu zastępowania ich na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Billeta z substytucyą adwokata Haynego za kuratora ustanowił.

Upomina się niniejszym edyktem pozwanych, aby albo sami się zgłosili, albo też potrzebne dowody prawne ustanowionemu dla nich zastępcy udzielili, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać by musieli.

Złoczów dnia 29 kwietnia 1876.
Gazeta Lwowska. Rok 67. Nr. 138. Czwartek 14 Czerwca 1877.

Edykt.

L. 7329. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszem edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hipotecznych dóbr Manajów, a względnie części tychże, mianowicie pp. Łukasza Komarnickiego, Karolinę z Siemiginowskich Kruszelnicką, Teklę z Siemiginowskich Kłodnicką, Leona Kłodnickiego, Doroteusza Józefa dw. im. Kozieradzkiego, Leibę Hornstein i Jana Zamorskiego, że na prośbę pp. Kazimierza hr. Wodzickiego, Wincentego i Władysławy Gorzyckich, Franciszki z Babireckich Bobrowskiej, Józefa Bema i Jana Garwolińskiego współwłaścicieli dóbr Manajów, uchwałą tabularną z dnia dzisiejszego do l. 7329 dozwolony został podział tabularny rzeczonych dóbr Manajów na pięć części, według ich istnienia fizycznie i w katastrze podatkowym i utworzenie z takowych nowych oddzielnych ciał tabularnych.

Gdy miejsca pobytu powyżej rzeczonych wierzycieli nieznane są, przeto ustanawia się dla tychże kuratora w osobie p. adw. dr. Góreckiego, ze substytucyą. p. adw. dr. Balko i temuż kuratorowi doręcza się dotyczącą powyższa uchwałę tabularną z dnia dzisiejszego do l. 7329.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów dnia 5 maja 1877.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 177. Środa 4 Sierpnia 1880.

Edykt.

L. 6504. C. k. Sąd obwodowy w Złoczowie otwiera niniejszem konkurs na wszystek ruchomy jako też na wszystek nieruchomy a w krajach, w których obowiązuje ordynacya konkursowa z dnia 25go grudnia 1868 Nr. l D. p. p. położony majątek Józefa Preysa, A. Dawida Preysa i Herscha Preysa dzierżawców dóbr Harbuzowa i Manajowa, pierwszych dwóch w Olejowie a trzeciego w Harbuzowie zamieszkałych.

Kierownictwo tego konkursu porucza się c. k. sędziemu powiatowemu panu Zacharyaszowi Czuczawie w Zborowie jako komisarzowi konkursowemu, zaś tymczasowym zawiadowcą masy ustanawia się pana adwokata Dra Ludwika Heynego w Złoczowie, wzywając zarazem wierzycieli, aby po przedłożeniu dokumentów służących do wykazania ich pretensyi poczynili swe wnioski co do zatwiedzenia tegoż lub ustanowienia innego zawiadowcy masy, i aby przedsięwzięli wybór wydziału wierzycieli, w którym to celu wyznacza się termin na dzień 2 sierpnia 1880 godzinę 10 przed południem w c. k. sądzie powiatowym w Zborowle odbyć się mający.

Ktokolwiek chce wystąpić z jakąbądź pretensyą do wspólnej massy rozbiorowej ma takową zgłosić w tym sądzie obwodowym lub c. k. sądzie powiatowym w Zborowie, wedle przepisu ustawy konkursowej pod rygorem zagrożonych tamże szkodliwych skutków prawnych przed upływem 24 września 1880 i podać ją na terminie na dzień 8go października 1880, godzinę 10 przedpołudniem w c. k. sądzie powiatowym w Zborowie wyznaczonym do uznania płynności i do oznaczenia prawa pierwszeństwa chociażby o nią, spór był wytoczony.

Wierzycielom, którzy zgłoszą się ze swemi pretensyami, przysłużą prawo wybrać na tym terminie w miejsce dotychczasowego zawiadowcy masy, zastępcy onego i członków wydziału wierzycieli inne osoby, posiadające ich zaufanie.

Na terminie wyznaczonym do wykazania płynności zgłoszonych wierzytelności ma być usiłowane przyprowadzenie do skutku ugody w myśl §. 68 ustawy konkursowej.

Dalsze ogłoszenia w toku rozprawy konkursowej umieszczane będą w Gazecie lwowskiej.

Złoczów dnia 23 lipca 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 74. Nr. 170. Czwartek, 24 Lipca 1884.

Obwieszczenie.

Dyrekcya galicyjskiego Towarzystwa kredytowego ziemskiego obwieszcza niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw, kapitał 6.913 złr. 43 ct. w. a. listami zastawnemi, z większej sumy 7.100 złr. a. w. na hipotekę dóbr Manajów, część IV Leonówka, w powiecie złoczowskim położonych, pana Władysława Bema własnych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem l stycznia 1884 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hipotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego ziemskiego był złożony.

We Lwowie, d. 9 lipca 1884.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 8. Środa, 13 Stycznia 1897.

L. 18838

C. k. Sąd obwodowy w Tarnopolu uwiadamia Władysława Bema, że w sprawie egzekucyjnej spółki rolniczej w Tarnopolu przeciw temuż o zapłacenie 314 zł. 15 ct. a. w. dozwolił na wpisania egzekucyjnego prawa zastawu na dobrach Manajów cześć IV Leonówka wykazem hipotecznym l. 31 objętego i wykazem hipotecznym l. 442 księgi gruntowej gminy katastralnej Manajów objętej i że gdy Władysław Bem z miejsca i pobytu nie jest znanym, ustanowił dla niego kuratora w osobie adwokata dr. Parnassa w Tarnopolu ze substytucyą adw. dr. Schwarza, oraz że rzeczą tego jest bądź ustanowić innego zastępcę i o tem Sąd uwiadomić, lub też rzeczonemu kuratorowi potrzebnych informacyi udzielić, ileże skutki zaniedbania sam sobie przypisze.

Tarnopol, dnia 24 października 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 72. Czwartek, 31 Marca 1898.

L 916

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, iż w dniach 2 maja i 2 czerwca 1898 o godz. 10 rano odbędzie się w tymże sądzie celem ściągnięcia dwóch rat pożyczkowych po 862 zł 50 ct. w. a. z pn. z pożyczki 30000 zł. w. a. z pn. publiczna przymusowa licytacya realności pod lk. 135 w Manajowie położonej, wyk. hip. l. 442 ks. gr. Manajów objętej, dłużnika Władysława Bema własnej, a to na drugim terminie także poniżej ceny wywołania w kwocie 5100 zł. w. a.

Wadyum 10% ceny wywołania.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli ustanowiono adw. dr. Naglera ze Zborowa.

Wyciąg hipoteczny, bliższe warunki licytacyjne i akt opisania przynależności powyższej realności przejrzeć można w tus registraturze.

Zborów, dnia 27 marca 1897.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020