dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1874

Artykuły z naszej strony
były czytane
5740900 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba". Często występowała też sama literka "l."

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").

3) Wykaz uchylających się od służby wojskowej (lata 30-te XX wieku) - obecność na liście nie oznacza bynajmniej, że wszystkie te osoby ukrywały się po lasach. Większość z nich przebywała poza miejscem zamieszkania - najczęściej na emigracji zarobkowej (np. USA, Francja, Argentyna). Jednak przed wyjazdem mieli, jak to się mówiło za czasów PRL "nieuregulowany stosunek do służby wojskowej". Po pojawieniu się w rodzinnych stronach czekały ich kłopoty.

Od administratorów: Wiele z wycinków poniżej wyszukał nasz Czytelnik, Pan Dariusz Białoś / Przyboś. Dziękujemy!
Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej. Nro 10. 14. Stycznia 1862.

E d y k t.

Nr. 6881. Ze strony c. k. sądu obwodowego w Złoczowie, obwieszcza się niniejszem edyktem, ze w Załoścach u gospodarza Kuby Stachów czyli Mirzwa cudzego konia przytrzymano, którego właściciel wiadomym nie jest; na tutejsze wezwanie został ów koń w drodze publicznej licytacyi za 12 zł. 15 c. w. a. gospodarzowi z Zagórza Wacławowi Dobruckiemu sprzedany, a kwota powyższa do tutejszego depozytu złożona.

Koń ów wałach, gniady, 12 lat, ogon i grzywę ma czarną, nogi aż po kolana ciemnogniade, na biodrze rzadka szerść.

Wzywa się zatem nieznajomego właściciela opisanego konia, by w przeciągu roku po, trzeciorazowem umieszczeniu powyższego edyktu do Gazety urzędowej Lwowskiej zgłosił się po swą kwotę, ile że w razie przeciwnym kwota wspomniona według Art. 358. u. p. k. do kasy rządowej odesłaną będzie.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Złoczów, dnia 22. grudnia 1861.


Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej. Nro 136. 15. Czerwca 1866.

E d y k t.

Nro. 18982. Ces. król. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadaczy obligacyi wschodnio-galicyjskiej 2 1/2 % pożyczki wojennej Nr. 3368 z dnia 1. listopada 1816 na 533 złr. 20 kr., dnia 1. kwietnia 1856 serya 485 wylosowanej, na imię gr. kat. kościoła w Załoścach wystawionej, która jakoby zaginąć miała, aby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni wyż wymienioną obligacyę sądowi przedłożyli i prawo posiadania takowej wykazali, w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu ta obligacya za amortyzowaną uznaną będzie.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. maja 1866.
Gazeta Lwowska. Rok wydania 57. Nr. 12. Poniedziałek 14. Stycznia 1867.

Obwieszczenie.

Nro. 1980.

C. k. urząd powiatowy w Załoźcach czyni wiadomo, że dla nieobecnej i z pobytu swego niewiadomej p. Wilhelminy Ehlert w sprawie Włodzimirza i Alfonzyny hr. Dzieduszyckich przeciw spadkobiercom ś. p. Ferdynanda i Teresy Ehlert, jako to: Ferdynandowi, Edmundowi i Wilhelminie Ehlert, względem ekstabulacyi summy 8000 złr. w. w. z procentami ze skryptu ś. p. Mateusza Miączyńskiego pochodzącej, z realności pod l. 289 i 302 w Załoźcach, p. Honorata Borzemskiego z substytucyą p. Macieja Królika na obrońcę i kuratora postanowił i obronę tej sprawy przypolecił, wręczając kuratorowi rozporządzenie sądowe do l. 1980 do rozprawy ustnej tej sprawy z terminem na dzień 28. lutego 1867 o 10tej godzinie przed południem.

Wzywa się tedy panią Wilhelminę Ehlert, aby o swym pobycie sąd powiatowy wcześnie zawiadomiła, i do terminu lub sama się zjawiła lub też pełnomocnika zesłała, inaczej bowiem sprawa niniejsza z ustanowionym dla niej kuratorem według ordynacyi sądowej przeprowadzoną zostanie.

Załoźce, dnia 30. listopada 1866.
Gazeta Lwowska. Rok wydania 59. Nr. 134. Wtorek 15 Czerwca 1869.

E d y k t.

Nr. 18287.

Ces. król. sąd krajowy we Lwowie ogłasza niniejszem, iż na prośbę Włodzimierza i Alfonsyny hr. Dzieduszyckich na mocy uchwały pod dniem 17go października 1868 r. L. 54553 zapadłej wykreślenie obowiązku Jędrzeja Kozłowskiego do zapłacenia podatku spadkowego i taksy pośmiertnej od spadku po Tadeuszu Stępkowskim jemu pozostałego, i stanu biernego sumy 1000 złr. m. k. i 353 1/2 duk. hol. wedle Inst. 284, pag. 85 n. 1 on. intabulowanej, dalej wykreślenie i wyextabulowanie tychże samych sum 1000 złr. m. k. i 353 1/2 duk. hol. z przynależytościami z stanu biernego dóbr Załośce z przyległościami tabuli krajowej poleconem zostało.

Ponieważ zaś nie jest wiadome miejsce pobytu Jędrzeja Kozłowskiego, postanawia się jemu na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Dra. Malego z substytucją p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego, któremu zarazem powyższa uchwała doręcza się.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. kwietnia 1869.
Gazeta Lwowska. Rok wydania 59. Nr. 242. Piątek 22. Października 1869.

Obwieszczenie.

L. 3117.

Mocą którego czyni się wiadomo p. Antoniemu Berezowskiemu, iż Wny. Włodzimierz hr. Dzieduszycki przeciw niemu pod dniem 28. września 1869 do l. 3117 wniósł pozew o rozwiązania umowy najmu i realność pod pod Nr. 285 w Załoścach sytuowaną i wypłacenie zaległego czynszu w ilości 29 zł. w. a. A że pobyt teraźniejszy p. Antoniego Berezowskiego niewiadomy, przeto ustanowiono dla Antoniego Berezowskiego kuratora ad actum w osobie Jana Skorobohatego, któremu też pozew za l. 3117 doręczono.

Wzywa się tedy Antoniego Berezowskiego, aby na terminie 4. listopada 1869 do rozprawy ustanowionym przed sądem jawił się, obronę swoją wniósł, albo zastępcę mianował, którenby to w jego imieniu uczynił i aby o umianowaniu zastępcy sąd zawiadomił a to tem pewniej, ile że w razie przeciwnym rozprawa z kuratorem dla pozwanego ustanowionym przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. sądu powiatowego.

Załośce, dnia 11. października 1869.
Gazeta Lwowska. Rok 67. Nr. 188. Piątek 3 sierpnia 1877.

E d y k t.

L. 1748.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach dozwolił przymusową publiczną sprzedaż zastawniczo opisanej realności pod l. 209 w Załoźcach położonej, Tomasza i Anastazyi Boszkiewiczów własnej ze wszystkiemi do tej realności należącemi, w protokole zastawniczego opisu z daty 25 czerwca 1872 l. 1869 opisanemi gruntami i innemi przynależytościami w trzech terminach mianowicie w dniach 3 i 24 września i 11 października 1877, każdym razem o 10 godzinie rano w budynku sądowym.

Cenę wywołania stanowi kwota 1000 złr. w. a.

Reszta warunków licytacyjnych może być przejrzaną w tusądowej registraturze.

Załoźce dnia 2 maja 1877.
Gazeta Lwowska. Rok 67. Nr. 186. Środa 1 sierpnia 1877.

E d y k t.

L. 1746.

C. k. sad powiatowy w Załoźcach dozwolił przymusową publiczną sprzedaż zastawniczo opisanej realności pod l. 684/sub. rep. 295 i 296 w Załoźcach położonej, Antoniego i Maryi Kotowicz własnej, ze wszystkiem do tej realności należącemi, w protokole zastawniczego opisu z dnia 1 kwietnia 1873, l. 1007 opisanemi gruntami i innemi przynależytościami w trzech terminach a mianowicie w dniach 16 sierpnia, 30 sierpnia i 24 września 1877, każdym razem o 10 godzinie rano w budynku sądowem.

Cenę wywołania stanowi kwota 250 złr. wal. austr.

Reszta warunków licytacyjnych może być przejrzana w t. s. registraturze.

Załoźce dnia 2 maja 1877.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 33. Środa 11 Lutego 1880.

E d y k t.

L. 4050.

Dnia 9 kwietnia 1880 o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. top. 2422 w Załoścach położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Jana i Anny Sucheckich własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włośc. we Lwowie w kwocie 287 złr. 76 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 500 złr. Wadyum 50 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 1 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 33. Środa 11 Lutego 1880.

E d y k t.

L. 4051.

Dnia 12 marca, 1880 o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 818 w Załoścach starych położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużników Wawrzyńca i Antoniny Czajkowskich własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kredytowego włościańskiego we Lwowie w kwocie 245 złr. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 450 złr. Wadyum 45 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 1 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 31. Poniedziałek 9 Lutego 1880.

E d y k t.

L. 4351. Dnia 19go marca, dnia 23go kwietnia i dnia 21 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 177 w Załoścach starych położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużników Wawrzyńca i Anny Wojnickich własnej w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kredytowego włość, we Lwowie w kwocie 95 zł. 92 ct a. w.

Cenę wywołania stanowi kwota 200 zł.

Wadyum 20 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k Sąd powiatowy

Załośce 10 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 136. Środa 16 Czerwca 1880.

E d y k t.

L. 4532.

Dnia 18 czerwca, 25 czerwca i d. 2 lipca 1880, każdym razem o godzinie 10tej przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 851 w Załoścach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużników Tomasza, Franciszki i Katarzyny Soczyńskich własnej, w celu ściągnienia [wierzytelności] zakładu kredytowego włościańskiego we Lwowie w kwocie 140 zł. 64 ct austr. wal.

Cenę wywołania stanowi kwota 300 zł.

Wadyum 30 zł.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 12 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 31. Poniedziałek 9 Lutego 1880.

E d y k t.

L 4846. Dnia 19 marca, dnia 16 kwietnia i dnia 14 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 571 w Załoścach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużników Bartłomieja Sucheckiego własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 472 złr. 96 ct. w. a

Cenę wywołania stanowi kwota 2850 złr. Wadyum 285 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 30 października 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 212. Wtorek 14 Września 1880.

E d y k t.

L. 1115.

Na dniu 15 października, 19 listopada i 17 grudnia 1880 każdym razem o godzinie 9 przed południem odbędzie się w tusąd. budynku publiczna sprzedaż połowy realności pod l. 266 w Załoścach położonej dłużnika Józefa Orzechowskiego własnej ciała tabularnego niestanowiącej wedle protokołu z dnia 10 maja 1879 l. 2228 zastawniczo opisanej a wedle protokołu z dnia 7 grudnia 1879 l. 5652 zastawniczo oszacowanej na rzecz Henci Schapiry celem ściągnienia kwoty 7 zł. 50 ct. w. a. z pn.

Cenę wywołania stanowi kwota 55 zł.

Wadyum wynosi 5 zł. 50 ct.

Bliższe warunki, tudzież akt opisania i oszacowania przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce 21 marca 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 92. Sobota, 23 Kwietnia 1881.

Edykt.

L. 5206.

C. k sąd powiatowy w Załoźcach podaje niniejszem do wiadomości, iż celem ściągnienia kwoty 200 zł. a. w. zpn. na rzecz Maryi Schwejger jako prawonabywczyni Henrietty Maril odbędzie się w tutejszosądowym budynku na dniu 10 czerwca, na dniu 15 lipca i na dnia 2 września 1881, każdym razem o godzinie 10 przed południem licytacya realności pod l. 904/524 w Załoźcach położonej, jak dom. I. pag. 171 i 172 haer. masy leżącej ś. p. Ignacego Witrykusa własnej.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tej realności 790 zł. a. w.

Wadyum wynosi 79 zł a. w.

Dalsze warunki, akt oszacowania i wyciąg z ksiąg gruntowych przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

O tem zawiadamia się strony, tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby dopiero po dniu 20go listopada 1880 do księgi gruntowej weszli, lub którym uchwała sprzedaż powyższej realności dozwalająca, albo późniejsza z jakichkolwiek powodów doręczoną być nie mogła na ręce kuratora p. Juliana Karabińskiego z Załoziec.

Załoźce dnia 20 grudnia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 74. Nr. 193. Czwartek, 6 21 Sierpnia 1884.

L. 3273.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Zakłada kredyt. włość. we Lwowie przeciw niewiadomym z życia i miejsca pobytu Justynowi i Maryi Bielakom pto 673 złr. 66 ct. a. w., odbędzie się na dniu 13 października, 17 listopada i 19 grudnia 1884 każdym razem o godz. 10 przed południem w ts. budynku, publiczna sprzedaż realności nietabularnej, Justyna i Maryi Bielaków własnej, pod l. sp. 1011 w Załoźcach położonej, z tem, że realność ta na pierwszych dwu terminach tylko powyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś nawet poniżej takowej sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa w kwocie 2000 złr. a. w.

Wadyum wynosi 200 złr. a. w.

Bliższe warunki i akt oszacowania przejrzeć można w ts. registraturze.

O tem zawiadamia się z życia i miejsca pobytu niewiadomych Justyna i Maryę Bielaków na ręce ustanowionego dla nich kuratora p. Bronisława Malkowskiego aptekarza z Załoziec, Zakład kredyt. włość., ck. Prokuratoryę Skarbu, tudzież wszystkich tych wierzycieli, którzyby na realności pod l. sp. 1011 w Załoźcach prawo zastawu uzyskali, a którymby uchwała sprzedaż onej dozwalająca z jakichkolwiek powodów doręczoną być nie mogła, na ręce kuratora p. Juljana Karabińskiego z Załoziec.

Załoźce, dnia 30 lipca 1884.
Gazeta Lwowska. Rok 79. Nr. 82. Środa, 10 Kwietnia 1889.

L. 5485

W tutejszym Sądzie odbędzie się o 10 rano w dniach 1go maja 1889 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 3 czerwca 1889 nawet poniżej takowej, licytacya realności objętej wyk. hip. l. 1389 księgi gruntowej gminy Załośce Józefa Szawłowskiego własnej na rzecz Agnieszki Podhalicz pto 254 złr. z pn.

Cena wywołania 1570 zł.

Wadyum 157 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusądowej registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla wierzycieli hipotecznych, ustanawia się kuratorem pana Bronisława Malkowskiego burmistrza w Załoścach.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce, dnia 25 grudnia 1888.
Gazeta Lwowska. Rok 79. Nr. 78. Piątek, 5 Kwietnia 1889.

L. 4615.

C. k. Sąd powiatowy w Załoścach zawiadamia niewiadomego z życia i miejsca pobytu Mikołaja Milińskiego, że przeciwko niemu Szeindla Buchsbaum dnia 13 września 1888 do l. 4615 pozew wniosła o zapłacenie 12 zł. 50 ct., 4 zł. 10 ct., 5 zł., 15 zł. i 8 zł. i że pozew ten z uchwałą termin do rozprawy na 7 maja 1889 przed południem o godzinie 10 wyznaczającą ustanowionemu kuratorowi Augustowi Milińskiemu z Załoziee doręczony został.

Zarazem wzywa się Mikołaja Milińskiego ażeby kuratorowi udzielił informacyę lub innego pełnomocnika ustanowił.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 18 marca 1889.
Gazeta Lwowska. Rok 81. Nr. 171. Czwartek, 30 Lipca 1891.

L. 1772

C. k. Sąd powiatowy w Załoścach podaje do wiadomości, że dnia 12 września 1890 zmarł w Załoścach Wincenty Bil bez pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli.

Ponieważ sądowi nie wiadomo, czy i jacy spadkobiercy po nim pozostali, przeto wzywa się wszystkich, którzy do tego spadku roszczą sobie jakiekolwiek prawa, by prawa te zgłosili w sądzie tutejszym w przeciągu roku licząc od dnia niniejszego ogłoszenia i wykazując tytuł dziedziczenia wnieśli oświadczenie do spadku, gdyż inaczej postępowanie spadkowe przeprowadzone zostanie tylko z oświadczonymi spadkobiercami i im spadek w miarę ich praw przyznany zostanie.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce, dnia 20 maja 1891.
Gazeta Lwowska. Rok 86. Nr. 72. Sobota, 28 Marca 1895.

L 2111

W tut. Sądzie odbędzie się o godz. 10 rano w dniu 9 kwietnia 1896 powyżej ceny szacunkowej, zaś w dniu 21 maja 1896 nawet poniżej takowej licytacya 3/8 części realności wyk. hip. 1582 gm. kat. Załośce objętej, dłużnika Juliana Wojnickiego własnych.

Cena wywołania 131 zł. 25 ct.

Wadyum 13 zł. 50 ct

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusąd. registraturze.

Dla nieznanych z życia i miejsca pobytu i dla tych wierzycieli hipotecznych, którzyby po dniu 4 marca 1895 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiekbądź powodu doręczoną nie została ustanawia się kuratorem c. k. notaryusza Marcina Mojseowicza.

Załośce, 31 grudnia 1895.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 115. Piątek, 21 Maja 1897.

L. 2928

W tutejszym Sądzie] odbędzie się o godzinie 10 rano dnia 24 czerwca 1897 powyżej, dnia 5 sierpnia 1897 także poniżej ceny szacunkowej licytacya połowy realności lwh. 685 i całej realności lwh. 686 w Załoścach Małgorzaty Walentyńskiej 1 śl. Kowalskiej 2 śl. Baran własnej na rzecz Zakładu kredyt. włościańskiego w likwidacyi we Lwowie pto 6 rat po 7 zł. z pn.

Cena wywołania 235 zł.

Wadyum 10%.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny wolno przejrzeć w tusądowej registraturze.

Kurator wierzycieli hipotecznych c. k. notaryusz Mojseowicz.

Załośce, 24 listopada 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 241. Niedziela, 23 Października 1898.

L cz. C. I. 171/98 (1)

Przeciw Paulinie Kowalskiej, której miejsce pobytu jest nieznane wniesionym został do c. k. sądu powiatowego w Załoścach przez Ignacego Skrzyńskiego pozew o zapłacenie kwoty 158 zł 55 ct. a. w.

Na podstawie pozwu wyznacza się termin do ustnej rozprawy na dzień 10 listopada 1898 o godz. 9 rano.

Celem strzeżenia praw niewiadomej z miejsca pobytu oraz i życia Pauliny Kowalskiej ustanawia się pana Marcina Mojseowicza c. k. notaryusza w Załoścach kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie pozwaną w rzeczonej sprawie na jej koszt i niebezpieczeństwo, dopóki ona w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Załośce, dnia 14 października 1898.
Gazeta Lwowska. Rok 93. Nr. 131. Środa, 10. Czerwca 1903.

L. cz. E. 206/3 (5)

Na żądanie Anny Stojkiewicz, odbędzie się dnia 30. czerwca 1903 o godz. 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II. w Załoścach licytacya realności objętej lwh. 2466 gm. kat. Załośce.

Nieruchomość wystawiona na licytacyę, jest oceniona na 420 kor.

Najniższa cena wynosi 280 kor., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. II.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną należy zgłosić do sądu napóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania, jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załośce, dnia 26. maja 1903.
Gazeta Lwowska. Rok 95. Nr. 39. Sobota, 18. Lutego 1905.

L. cz. C. II. 3/5 (2)

Przeciw Annie Bieleckiej zam. Misiewicz i Eufrozynie Bieleckiej zam. Łukasiewicz, których miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Załoźcach przez Józefa Bieleckiego, zarobnika w Załoźcach pozew o własność 1/5 części whl. 116 i 117 gm. Załoźce i o zniesienie współwłasności przez fizyczny podział.

Na podstawie pozwu tego wyznaczono audyencyę do rozprawy na dzień 1. marca 1905 godz. 9 przed południem w tutejszym sądzie, oddział II.

Celem strzeżenia praw pozwanych, ustanawia się pana Marcina Mojseowicza w Załoźcach kuratorem.

Tenże kurator zastępować będzie pozwane w rzeczonej sprawie na ich koszt i niebezpieczeństwo, dopóki one w sądzie się nie zgłoszą lub pełnomocnika nie zamianują.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 27. stycznia 1905.
Gazeta Lwowska. Rok 97. Nr. 243. Wtorek, 22 Października 1907.

L. cz. Cw. 1315/7 (3)

E d y k t.

Przeciw Janowi Dubrawskiemu z Załoziec, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu obwodowego w Złoczowie przez Kasę zaliczkową w Załoźcach pozew o 330 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wydano wekslowy nakaz zapłaty z dnia 18 września 1907 l. cz. Cw. 1315/7 (1).

Celem strzeżenia praw Jana Dubrawskiego ustanawia się pana Wichańskiego adwokata w Złoczowie kuratorem.

Tenże kurator zastępować będzie Jana Dubrawskiego w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, dnia 25 września 1907.
Gazeta Lwowska. Rok 99. Nr. 284. Wtorek, 14 Grudnia 1909.

L. cz. C. I. 296/9 (1)

Przeciw nieobecnemu Michałowi Góral z Załoziec wniosła Zofia Góral tamże skargę o 436 kor. 60 hal.

Rozprawa odbędzie się 15 grudnia 1909 o godzinie 10 rano w sądzie tutejszym.

Pozwanego aż do jego zgłoszenia się lub ustanowienia pełnomocnika zastępuje kurator notaryusz Mojseowicz w Załoźcach.
C. k. Sąd powiatowy.

Załoźce, dnia 2 grudnia 1909.
Gazeta Lwowska. Rok 103. Nr. 267. Piątek, 21 Listopada 1913.

L. cz. C. 424/13

E d y k t.

Przeciw Wojciechowi Milewiczowi, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Załoźcach przez Teklę Milewicz pozew o odwołanie darowizny.

Na podstawie pozwu wyznaczoną została rozprawę na dzień 26 listopada 1913, o godz. 9 przed południem.

Celem strzeżenia praw powyż wymienionego ustanawia się p. adwokata dr. Eugeniusza Futymę w Załoźcach, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie powyż wymienionego w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 10 listopada 1913.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 45. Czwartek, 26 Lutego 1914.

L. cz. C. 27/14

E d y k t.

Przeciw Wojciechowi Milewiczowi, którego miejsce pobytu jest nieznane wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Załoźcach przez Teklę Milewicz pozew o zapłacenie kwoty 400 kor.

Na podstawie pozwu wyznaczono rozprawę na dzień 4 marca 1914, o godzinie 9 rano.

Celem strzeżenia praw tegoż Wojciecha Milewicza ustanawia się p. dr. Eugeniusza Futymę, adwokata w Załoźcach, kuratorem.

Tenże kurator zastępować będzie powyż wspomnianego w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sadzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 28 stycznia 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 176. Środa, 5 Sierpnia 1914.

L. cz. E. 1397/13

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Towarzystwa kredytowego "Unia", odbędzie się dnia 26 sierpnia 1914 o godz. 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. l licytacya realności obj. lwh. 3772 gm. Załoźce, składającej się z pgr. 1035/225, Ignacego Partyki własnej, realności obj. lwh. 3966 gm. Załoźce, składającej się z parc. gr. 1016/16 i 1016/15, Ignacego Partyki i Anny z Zadojków Partyka po połowie własnej i realności obj. lwh. 4017 tejże gminy, składającej się z parc. gr. 1016/21 i 1016/22, Anny z Zadojków Partyka własnej wraz z przynależnościami, składającemi się z chaty, stajen i stodoły.

Nieruchomości te wystawione na licytacyę są ocenione na 2870 kor., przynależności zaś na 320 kor.

Najniższa cena wynosi 1906 kor. 64 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się zatwierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których, niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną należy zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją,, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 16 czerwca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 173. Sobota, 1 Sierpnia 1914.

L. cz. E. 160/14

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Galicyjskiej Spółki kredytowej dla handlu i przemysłu w Załoźcach odbędzie się dnia 26-go sierpnia 1914 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. l, licytacya:

a) całej realności obj. lwh. 2763 gm. Załoźce, składającej się z pgr. 3224, 3229 i 3248/3, zobowiązanej Wiktoryi Wałowicz ur. Kwaśnickiej własnej,

b ) całej realności obj. lwh. 2765 gm. Załoźce, składającej się z pgr. 3886/1 i

c) 1/6 części realności lwh. 2764 tejże gminy, składającej się z pgrt. 2464/1, zobowiązanego Jana Wałowicza własnych, wraz z przynależnościami:

należącemi do realności lwh. 2763 gm. Zołoźce składającemi się z 300 kg. wysianego owsa i jęczmienia, 5 korcy wysadzonych kartofli, 25 kg. zasianego żyta, 25 kg. zasianego siemienia, 100 kg. zasianego owsa, 100 kg. pszenicy - oszacowane łącznie na 159 kor.,

z przynależnościami należącemi do lwh. 2764 składającymi się z 5 korcy kartofli i 50 kg. żyta - oszacowane na 55 kor.,

z przy należnościami należącemi do realności lwh. 2764 składającemi się z kilku tysięcy drzew owocowych, których 1/6 część przedstawia wartość 833 kor. 34 h.

Nieruchomości powyższe wystawione na licytacyę są ocenione na 11 814 kor,, przynależności zaś na 1047 kor. 34 h.

Najniższa cena wynosi kwotę 7875 kor. 99 h.

Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy mający chęć kupienia przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których, niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną należy zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 7 lipca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 116. Nr. 94. Niedziela, 25 Kwietnia 1926.

Cg. I. a 82/26.

Edykt.

Ignacy i Karolina Kwaśnieccy w Załoźcach wnieśli skargę przeciw nieznan. z miejsca pobytu Pawłowi Jankowskiemu o 200 dol. Audjencja do ustnej rozprawy została wyznaczona na 26 kwietnia 1926 godz. 9 rano. Ponieważ miejsce pobytu strony pozwanej jest nieznane, ustanawia się kuratorem Antoniego Jankowskiego w Załoźcach celem strzeżenia praw kuranda.

Sąd okręgowy.

Złoczów, dnia 2 kwietnia 1926.
DODATEK - ZGUBY
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 3. Tarnopol, dnia 1 marca 1933.

Pytlar Jan w Załoźcach, pow. Zborów, rocznik 1885, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. Złoczów.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020