dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1865

Artykuły z naszej strony
były czytane
5430811 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba". Często występowała też sama literka "l."

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").

3) Wykaz uchylających się od służby wojskowej (lata 30-te XX wieku) - obecność na liście nie oznacza bynajmniej, że wszystkie te osoby ukrywały się po lasach. Większość z nich przebywała poza miejscem zamieszkania - najczęściej na emigracji zarobkowej (np. USA, Francja, Argentyna). Jednak przed wyjazdem mieli, jak to się mówiło za czasów PRL "nieuregulowany stosunek do służby wojskowej". Po pojawieniu się w rodzinnych stronach czekały ich kłopoty.

Od administratorów: Część wycinków poniżej ("Gazeta Lwowska") wyszukał nasz Czytelnik, Pan Dariusz Białoś / Przyboś. Dziękujemy!
Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej. Nro 136. 15. Czerwca 1866.


Edykt.

Nro. 18982.

Ces. król. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadaczy obligacyi wschodnio-galicyjskiej 2 1/2 % pożyczki wojennej Nr. 3368 z dnia 1. listopada 1816 na 533 złr. 20 kr., dnia 1. kwietnia 1856 serya 485 wylosowanej, na imię gr. kat. kościoła w Załoścach wystawionej, która jakoby zaginąć miała, aby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni wyż wymienioną obligacyę sądowi przedłożyli i prawo posiadania takowej wykazali, w przeciwnym bowiem razie po upływie tego terminu ta obligacya za amortyzowaną uznaną będzie.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 12. maja 1866.
Gazeta Lwowska. Rok wydania 57. Nr. 13. Wtorek 15. Stycznia 1867.


Uwiadomienie.

Nro. 1981-Civ.

Zawiadamia się niniejszem z pobytu niewiadomą panię Wilhelminę Ehlert, iż na proźbę JW. Włodzimierza i Alfonzyny hr. Dzieduszyckich tabula miejska równocześnie odbiera polecenie, iżby przy summie 8000 złr. w. w. pochodzącej z karty dłużnej ddto. 4. grudnia 1826 Mateusza hr. Miączyńskiego na rzecz Ferdynanda Ehlert a przez tegoż pod dniem 6go grudnia 1820 jako kaucya na rzecz Teresy Roch zamężnej Ehlert w takiej samej kwocie zabezpieczonej w stanie biernym realności pod Nrem. 289 i 302 w Załoścach ut Lib. dom. Thom. I., pag. 36 i 39, num. on. 1 i 2 intabulowanej uwidoczniła iż właściciele teraźniejsi tych realności JW. Włodzimierz i Alfonzyna hr. Dzieduszyccy pozew o ekstabulacyę pomienionej summy w sądzie tutejszym wytoczyli.

Od c. k. sądu powiatowego.

Załośce, dnia 30. listopada 1866.
Gazeta Lwowska. Rok wydania 58. Nr. 242. Środa 21. Października 1868.


Edykt.

L. 2973.

Rozporządzeniem tutejszo - sądowem z dnia 6go października 1868 do l. 2973 na prośbę JW. Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego zezwolono na wymazanie sumy 8000 zł. w. a. ze skryptu Mateusza hr. Miączyńskiego Pieniaki ddto. 6. grudnia 1826 pochodzącej w stanie biernym realności pod Nr. 289 i 302 w Załoścach na rzecz Ferdynanda Ehlert intabulowanej, którą to sumę Ferdynand Ehlert zapisem z dnia 6. grudnia 1826 jako kaucyę ślubną dla swej narzeczonej Teresy Roch przeznaczył, równie zezwolono na wymazanie adnotacyi, że suma ta dla wniesionego pozwu jest sporna, nareszcie na wykreślenie podciężaru powyższej sumy w ilości pieniężnej 200 złr. m. k. na rzecz małoletnich spadkobierców Ludwiny Koratowicz prenotowanego.

Ponieważ pobyt pani Wilhelminy Ehlert, która o tem sądowem rozporządzeniu zawiadomioną być ma, jest niewiadomy, przeto zawiadamia się ją o powyższem rozporządzeniu przez edykta i kuratora w osobie p. Ignacego Windischa.

Z c. k. sądu powiatowego.

Załośce, dnia 6. października 1868.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 142. Piątek, 24 Czerwca 1881.


Edykt.

L. 3101.

Dnia 5 sierpnia 1881, dnia 9 września. 1881 i dnia 21 października 1881 każdym razem o godzinie 10tej przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 800 w Załoźcach położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, dłużnika Józefa Milińskiego własnej w celu ściągnienia wierzytelności Zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 693 zł. 90 ct w. a. i 76 zł. 4 ct. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 3200 zł. w. a. Wadyum 320 zł.- ct. w. a.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy.

Załośce dnia 10 sierpnia 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 101. Nr. 174. Środa, 2 Sierpnia 1911.


L. cz. T. 5/11 (4)

Edykt.

Na wniosek Augusta Milińskiego gospodarza w Załoźcach wdrożone zostało dochodzenie o uznanie za zmarłego jego stryja Mikołaja Milińskiego, który jako 28-letni strażnik skarbowy ożenił się w Załoźcach z Antoniną Mamocką tamże dnia 15 listopada 1853. Po paru latach opuścił żonę i Załoźce, wydalając się w niewiadome miejsce i dotąd niewiadome, czy żyje i gdzie przebywa.

Wzywa się zatem tego Mikołaja Milińskiego, jakoteż każdego, ktoby o jego życiu i miejscu jego pobytu wiedział, dał wiadomość albo do ustanowionego dlań kuratora Mieczysława Hertrich Woleńskiego substytuta c. k. notaryusza w Załoźcach, albo też do tut. sądu w przeciągu roku od dnia ogłoszenia niniejszego edyktu, bo po bezskutecznym upływie tego czasu zostanie uznany za zmarłego.

C. k. Sąd obwodowy, Oddział IV.

Złoczów, dnia 17 czerwca 1911.
Ogłoszenia o rozwiązaniu stowarzyszeń na obszarze Województwa Tarnopolskiego.

"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 7. Tarnopol, dnia 1 lipca 1932.

Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopolskiego z dnia 30 kwietnia 1932, Nr. BB. 68 b/32, zostało rozwiązane Stowarzyszenie "Czytelnia Proświty" w Załoźcach Nowych pow. Zborów.

Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopolskiego z dnia 30 kwietnia 1932, Nr. BB. 68 b/32 zostało rozwiązane Stowarzyszenie "Czytelnia Proświty" w Załoźcach star. pow. Zborów.

"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 10. Tarnopol, dnia 1 października 1932.

Prawomocnem orzeczeniem Wojewody Tarnopolskiego z dnia 11 czerwca 1932 r., Nr. BB. 68 b/32 zostało rozwiązane Stowarzyszenie p. n. "Filja Czytelnia Proświty" w Założcach nowych, pow. Zborów.
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 2. Tarnopol, dnia 1 lutego 1932

Wykaz Nr 1 uchylających się od poboru.

poz. 40. Bem Stanisław, ur. 15 IV 1909, Załoźce, syn Marii, (starostwo Zborów)
poz. 330. Hetman Karol, ur. 23 III 1909 Załoźce, syn Ignacego i Marii, (starostwo Zborów)
poz. 756. Popowicz Stanisław, ur. 13 II 1909, Załoźce, syn Józefa i Eleonory, (starostwo Zborów)
poz. 982. Tkaczyk Michał, ur. 27 IX 909, Załoźce, syn Filipa i Marii, (starostwo Zborów)

Wykaz Nr 3 uchylających się od zebrań kontrolnych

poz. 8. Dubas Jan, ur. 1900 Chwałów, Załoźce, syn Pawła i Ewy, (starostwo Złoczów)
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1933

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 218. Bazan Sylwester, ur. 11 II 1910, Załoźce, syn Michała i Katarzyny, (starostwo Zborów)
poz. 519. Dorfman recte Limer Juda Berl, ur. 1903, Załoźce, syn Chaima i Chany, (starostwo Złoczów)
poz. 2146. Paradowski Karol, ur. 6 I 1911, Załoźce, syn Marii, (starostwo Zborów)
poz. 2740. Szeliga Józef, ur. 23 IV 1911, Załoźce, syn Michała i Marii, (starostwo Zborów)
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 16. Tarnopol, dnia 1 października 1934

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego - Powiat Zborowski

poz. 12. Moczara Michał, ur. 27 IX 1912 Załoźce, syn Piotra i Eudokii
poz. 17. Schacht Juljusz, ur. 20 III 1912 Załoźce, syn Mozesa i Anny
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1935

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 480. Baraniewicz Michał, ur. 1903, Załoźce, syn Marii, (starostwo Zborów)
poz. 491. Engel Hersch, ur. 26 I 1913, Załoźce, syn Berla Weismana i Chany Engel, (starostwo Zborów)
poz. 494. Feldman Włodzimierz, ur. 1905, Załoźce, syn Franciszka i Marii, (starostwo Zborów)
poz. 500. Hetman Potr, ur. 1906, Załoźce, syn Mariana i Agafii, (starostwo Zborów)
poz. 508. Kwaśnicki Józef, ur. 1906, Załoźce, syn Michała i Michaliny, (starostwo Zborów)
poz. 510. Kronberg Boruch Mordko, ur. 1906, Załoźce, syn Chany, (starostwo Zborów)
poz. 516. Kozdrowski Józef, ur. 1903, Załoźce, syn Szczepana i Anastazji, (starostwo Zborów)
poz. 517. Kürfürst Linde, ur. 1902, Załoźce, syn Abrahama i Hindy, (starostwo Zborów)
poz. 518. Kirszner Izrael Eisek, ur. 1902, Załoźce, syn Chaima i Basi, (starostwo Zborów)
poz. 528. Myszka Jan, ur. 1906, Załoźce, syn Stanisława i Praskewii, (starostwo Zborów)
poz. 548. Rudnicki Edward Michał, ur. 1905, Załoźce, syn Adolfa i Karoliny, (starostwo Zborów)
poz. 549. Rybicki Roman Juljan, ur. 1903, Załoźce, syn Konstantego i Marii, (starostwo Zborów)
poz. 550. Reis vel Unternehmer Mendel Leib, ur. 1902, Załoźce, syn Mozesa i Goldy, (starostwo Zborów)
poz. 552. Semczyszyn Piotr, ur. 14 VII 1913, Załoźce, syn Anny, (starostwo Zborów)
poz. 563. Spitel Izaak, ur. 1903, Załoźce, syn Mozesa i Rozy, (starostwo Zborów)
poz. 565. Szwadron Leizor Berisch, ur. 1902, Załoźce, syn Arona i Scheindli, (starostwo Zborów)
poz. 572. Wróblewski Józef, ur. 1907, Załoźce, syn Jana i Anastazji, (starostwo Zborów)
poz. 574. Wiśniewski Eustachy Ludwik, ur. 1907, Załoźce, syn Tomasza i Zofii, (starostwo Zborów)
poz. 575. Weisman recte Engel Majer, ur. 1906, Załoźce, syn Berla i Chany, (starostwo Zborów)

DODATEK - ZGUBY
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 11. Tarnopol, dnia 1 listopada 1922.

Skradzione tymczasowe zaświadczenie o demobilizacji, wystawione przez 1 komp. 4 baonu saperów na nazwisko Jana Sąsiadka, syna Franciszka i Anny, urodzonego w roku 1900 w Załoźcach pow. Zborowskiego unieważnia się.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 8. Tarnopol, dnia 1 sierpnia 1924.

Unieważnia się zgubioną legitymację Nr. 64 wystawioną na nazwisko posterunkowego Stanisława Skocznia z Posterunku Policji Państw. w Załoźcach.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 2. Tarnopol, dnia 20 stycznia 1930.

Friedman Mozes handlarz koni w Założcach pow. Zborów unieważnia zgubiony dowód tożsamości konia S. A. Nr. 779279 - wałach szpak rok ur. 1922.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 3. Tarnopol, dnia 1 marca 1933.

Pytlar Jan w Załoźcach, pow. Zborów, rocznik 1885, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. Złoczów.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 1. Tarnopol, dnia 2 stycznia 1934.

Halpern Izak Dawid urodz. w roku 1905 w Załoźcach powiat Zborów, zamieszkały w Załoźcach, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. Złoczów.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 1. Tarnopol, dnia 2 stycznia 1936.

Humen Stefan, urodzony 19 VIII 1912 r. w Zborowie, zam. w Załoźcach, unieważnia zgubioną książeczkę, wydaną przez P. K. U. Złoczów.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 16. Tarnopol, dnia 17 grudnia 1936.

Chymczuk Julian, syn Wasyla i Oleany, urodzony 1894 r. w Załoźcach i tam zamieszkały, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wystawioną przez P. K. U. w Złoczowie.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 3. Tarnopol, dnia 3 marca 1938.

Dr Schorr Otto, lekarz okręgowy w Załoźcach, unieważnia zgubiony dowód tożsamości samochodu osobowego marki Polski Fiat TR. 9083 wydany przez Urząd Wojewódzki tarnopolski.
"Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1938.

Piller Władysław, urodzony 24 IV 1915 r., zamieszkały w Załoźcach, unieważnia skradzioną mu książeczkę wojskową, wydaną przez P. K. U. w Złoczowie.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020