Bzowiczanie w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 25 2011 14:58:20
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 158. Piątek, 15 Lipca 1898. Zachowano oryginalną pisownię]

L cz. P. 90/98 (4)

Józef Kiziński, rolnik z Bzowicy, marnotrawcą uznany.

Kuratorem Wojciech Dajczak z Bzowicy

C. k. sąd powiatowy Oddział I.

Zborów, dnia 22 czerwca 1898.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 79. Nr. 204. Piątek, 6 Września 1889. Zachowano oryginalną pisownię]

L. 4311

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galicyjskiego Zakładu kredytowego ziemskiego w Krakowie w kwocie 2000 złr. z pn., odbędzie się w tutejszym Sądzie w dniach 14go października i 14 listopada 1889, każdym razem o godzinie 10tej przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności lwh. 105 gminy Bzowicy objętej, stanowiącej własność Benjamina Szechtera z tem, że na pierwszym terminie realność ta za, lub wyżej ceny, na drugim zaś terminie także niżej ceny wywołania sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania stanowi wartość realności przy udzieleniu pożyczki przyjęta w sumie 4500 zł.

Wadyum wynosi 225 zł.

Akt oszacowania, wyciąg hipoteczny, protokół opisania przynależności i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w ts. registraturze.

Zborów, dnia 31 maja 1889.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 83. Nr. 198. Czwartek, 31. Sierpnia 1893. Zachowano oryginalną pisownię]

L. 8370

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie 16 rat pożyczkowych po 38 zł. 7 ct. w. a. i reszty kapitału w kwocie 475 zł. 21 ct. w. a. z pn. przymusowa sprzedaż realności w Bzowicy położonych a to I. realności wyk. hip. l. 149 ks. gr. gm. Bzowica objętej, dłużnika Aleksandra Korpania własnej i II. realności wyk. hip. l. 221 ks. gr. gminy Bzowica objętej, dłużniczki Scheindli Charap własnej, w tutejszym sądzie w drodze publicznej licytacyi na rzecz c. k. uprz. gal. Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi we Lwowie dnia 28 września 1893 i dnia 27 października 1893 każdym razem o godzinie 10 przed południem z tem przedsięwziętą zostanie, że na pierwszym terminie realności te tylko za cenę wywołania to jest cenę szacunkową ad) I. w kwocie 245 zł. w. a. ad) II. w kwocie 670 zł. w. a. lub wyżej tejże, zaś na drugim terminie i niżej ceny wywołania każda z osobna sprzedane zostaną.

Wadyum wynosi 10% ceny szacunkowej.

Resztę warunków tudzież wyciąg hipoteczny i akt oszacowania tych realności można w tutejszej registraturze przejrzeć.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli hipotecznych ustanowiono dr. Kiniowera w Zborowie.

C. k. Sąd powiatowy.

Zborów, dnia 20 lipca 1893.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 84. Nr. 256. Piatek, 9 Listopada 1894. Zachowano oryginalną pisownię]

L. 9753

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie sumy 250 zł. z pn. przymusowa sprzedaż realności pod lk. 30 w Bzowicy położonej, wedle wyk. hip. l. 300 gm Bzowica Eliasza vel Ilka Wegiery własnej w tutejszym sądzie w drodze publicznego przetargu na rzecz Antoniny Jara na dniu 10 grudnia 1894 i na dniu 10 stycznia 1895 każdym razem o godzinie 10 przed połud. z tem przedsięwziętą zostanie, iż realność ta na pierwszym terminie za cenę wywołania 860 zł. lub wyżej tejże, zaś na drugim także niżej ceny wywołania sprzedaną zostanie.

Wadyum stanowi 1/10 część ceny wywołania.

Resztę warunków, tudzież wyciąg hipoteczny realności przejrzeć można w tutejszej registraturze.

Kuratorem wierzycieli hipotecznych ustanowiono adw. dr. Kniowera w Zborowie.

Zborów, 22 sierpnia 1894.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 98. Nr. 82. Czwartek, 9 Kwietnia 1908. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. E. 2033/7 (5)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Banku zaliczkowego w Zborowie zastąpionego przez adw. dr. Piątkiewicza odbędzie się dnia 21 maja 1908 o godz. 10 przed południem w sadzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18 w Zborowie licytacya a) całego ciała hipotecznego lwh. 678 księgi grunt. gminy kat. Bzowica objętego i b ) połowy ciała hipotecznego lwh. 471 tej samej księgi gruntowej objętego, Nykoły Hreczkosija własnych, wraz z przynależnościami, składającemi się z 35 sztuk drzew owocowych.

Nieruchomości te wystawione na licytację, są ocenione a to: ad a) na 30 kor., ad b ) ze względu na prawo dożywotniego Michała Hreczkosija na 415 kor., przynależności zaś na 14 kor.

Najniższa cena wynosi co do nieruchomości pod a) w kwocie 29 kor. 32 hal., a co do nieruchomości pod b ) 276 kor. 66 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchmości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych, wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sadowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 25 lutego 1908.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 100. Nr. 272. Środa, 30 Listopada 1910. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. E. 1071/10 (6)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Samuela Fella, kupca w Olejowie odbędzie się dnia 29 grudnia 1910 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18, licytacya realności obj. lwh. 673 ks. gr. gm. kat. Bzowica.

Nieruchomość wystawiona na licytacyę jest oceniona na 800 kor.

Najniższa cena wynosi kwotę 533 kor. 32 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 11 listopada 1910.
[źródło: Gazeta Lwowska. Rok 100. Nr. 247. Niedziela, 30 Października 1910. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. E. 1200/10 (6)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Herscha Katza syna Izaka kupca w Jeziernie, odbędzie się dnia 28 listopada 1910 o godzinie 9 rano w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 18 licytacya realności objętej lwh. 205, 718 i 759 ks. gr. gm. kat. Bzowica.

Nieruchomości wystawione na licytacyę są ocenione: a) realność lwh. 205 ks. gr. gm. Bzowica na 700 kor., b ) realność lwh. 718 ks. gr. gm. Bzowica na 500 kor., c) realność lwh. 759 ks. gr. gm. Bzowica na 1150 kor.

Najniższa cena wynosi dla realności ad a) 466 kor., dla realności ad b ) 333 kor. 40 hal. i dla realności ad c) 766 kor. 80 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokóły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 8 października 1910.