Szkoła w Olejowie - o założeniu
Dodane przez Remek dnia Marca 27 2011 13:20:59
[źródło: "Gazeta Lwowska". No. 128. Rok wydania 48. Wtorek 8. Czerwca 1858. Zachowano oryginalną pisownię.]

Monarchya Austryacka.

Rzecz urzędowa.

We wsi Olejowie, w obwodzie Złoczowskim, założona została szkoła trywialna z następującem wyposażeniem:

Gmina Olejów obowiązała się płacić każdoczesnemu nauczycielowi trywialnemu rocznie 110 złr. [złotych reńskich] 20 kr. [krajcarów] m. k. [monety krajowej], a przyłączona do tej szkoły gmina sąsiednia Białokiernica roczną kwotę 20 złr. 10 kr. m. k. w gotówce.

Dalej przyrzekła gmina Olejów dodawać nauczycielowi rocznie 9 6/16 meców żyta i tyleż hreczki i jęczmienia, a gmina Białokiernica 5 1/16 meców zboża, zatem obie gminy razem w naturaliach 14 7/16 meców, i każda po 9 6/16 meców hreczki i jęczmienia. Podług 3letniej przeciętnej ceny tych gatunków zboża na najbliższym targu wynoszą te naturalia w pieniądzach 44 złr. 4 kr. m. k.

Właściciel Olejowa Kazimierz hrabia Wodzicki ofiarował na szkołę dom należący do dworu pod liczba konskr. 7, odstąpił na użytek nauczyciela położony przy nim ogród objętości 1/2 morga, z czego dochód roczny obliczono na 5 złr., i oświadczył się dostarczać na opał szkoły w Olejowie rocznie 24 fur drew z lasów dworskich.

Natomiast obowiązały się dalej gminy Olejów i Białokiernica budynek ofiarowany na szkołę utrzymywać zawsze w dobrym stanie, a w razie potrzeby wystawić nowy własnym kosztem, zaopatrzyć szkołę w potrzebne sprzęty i sprawiać nowe z czasem, a na koniec przeznaczone na opał szkoły drzewo zrębywać i bezpłatnie przystawiać.

Udowodnioną temi ofiarami pożyteczną troskliwość o poparcie oświaty między ludem podaje niniejszem c. k. Namiestnictwo z zasłużonem uznaniem do wiadomości powszechnej.

Lwów, 29. maja 1858.