Perepelniki w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 28 2007 17:35:14

Perepelniki
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Perepelnikach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 2 mile

Właściciel posiadłości tabularnej:
Mateusz Pokutyński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Perepelniki, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 632

Grunty orne
większej własności: 574
mniejszej własności: 1143
Łąki i ogrody
większej własności: 107
mniejszej własności: 278
Pastwiska
większej własności: 12
mniejszej własności: 48
Lasy:
większej własności: 442
mniejszej własności: - (brak)
OGÓŁEM: 2604 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Tekla Pokutyńska i Konrad Sławiński1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Perepelniki grecki, Sasów łaciński

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Perepelniki należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
783 osoby

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 574
mniejszej własności: 1143
Łąki i ogrody
większej własności: 107
mniejszej własności: 278
Pastwiska
większej własności: 12
mniejszej własności: 48
Lasy:
większej własności: 442
mniejszej własności: - (brak)

Imię i nazwisko właściciela:
Szymon Padlewski1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Perepelniki

Właściciel tabularny:
Szymon i Melania Padlewscy

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 11,75 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Złoczów 25,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Sassów i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 305

Karczmy: 1

Ilość folwarków: 2

POWIERZCHNIA:

Role:
572 morgi 505 sążni

Łąki:
101 morgów 56 sążni

Ogrody:
9 morgów 1142 sążni

Pastwiska:
4 morgi 612 sążni

Lasy:
426 morgów 507 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
4 morgi 1199 sążni

Ogółem:
1118 morgów 821 sążni

Podatek:

gruntowy:
253 złotych reńskich 94 centy

domowy:
24 złote reńskie 30 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Sassów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Nuszcze

Urząd telegraficzny:
Sassów

Odległość od urzędu
pocztowego 3,0
telegraficznego -

Ludność według spisu z roku 1890:
977

Właściciel tabularny:
Spadkobiercy Szymona Padlewskiego1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Perepelniki

Właściciel tabularny:
Padlewska Melania i 1 wsp.

Poczta i odległość w kilometrach:
Nuszcze 7,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Sassów -

Parafia łać. gr.
łacińska Sassów, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 305

POWIERZCHNIA:

Role:
327 hektarów, 12 arów

Łąki:
57 hektarów, 48 arów, 14 m2

Ogrody:
4 hektary, 87 arów, 53 m2

Pastwiska:
2 hektary, 41 arów, 76 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
245 hektarów, 33 ary, 2 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 54 ary, 52 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
95 arów, 85 m2

RAZEM:
639 hektarów, 72 ary, 82 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
490 koron, 70 grajcarów

domowo-klasowy:
89 koron, 60 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Perepelniki, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Sasów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Nuszcze 7,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 11,0

Właściciel posiadłości:
Spadk. Melanii Podlewskiej1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Perepelniki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 193
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 928
Mężczyzn: 435
Kobiet: 493

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 121
grecko-katolickiego: 804
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 3
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 205
rusińską: 723
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Perepelniki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 5 (przypis: W tem 1 budynek niezamieszkały)
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 16
Mężczyzn: 10
Kobiet: 6

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 15
grecko-katolickiego: 1
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 15
rusińską: 1
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]


Perepelniki. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 944 mieszkańców.
Kolej w odległym o 16 km Zborowie, poczta Nuszcze, telegraf i telefon w Olejowie. Parafia grekokatolicka (w książkach 1926/27 i 1928 wymieniano błędnie także parafię rzymskokatolicką).

Właściciele ziemscy:
Lech Kazimiera (50) (1926)
Lech Stanisław (50) (1928-30)
Wolski Kazimierz (511) (1928-30)

Kooperatywy:
"Chłopska Prawda" (1926)
"Nasza Pomicz", Sp. z o. o. (1926-30)
"Spilne Dobro", Sp. z o. o. (1926)

Kowale:
Nashyn D. (1926-30)
Skórski J. (1928-30)

Różne towary:
Łopuszyński J. (1928-30)
Wurm S. (1928-30)
Wysocki (1930)

Tytoniowe wyroby:
Postodziej W. (1926-30)
Tarnowski J. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Perepelniki, wieś i dwór

Gmina: Perepelniki

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Nuszcze

Stacja kolejowa z odległością km.: Zarwanica 14

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zarwanica-Złoczów 12

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu