Harbuzów w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwiecień 28 2007 16:56:49

Harbuzów
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Harbuzowie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Harbuzów, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 3 1/2 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Harbuzów, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 505

Grunty orne
większej własności: 495
mniejszej własności: 626
Łąki i ogrody
większej własności: 240
mniejszej własności: 204
Pastwiska
większej własności: 45
mniejszej własności: 34
Lasy:
większej własności: 683
mniejszej własności: - (brak)
OGÓŁEM: 2327 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Harbuzów, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Harbuzów grecki, Olejów łaciński

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Harbuzów należał już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
687 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 495
mniejszej własności: 626

Łąki i ogrody
większej własności: 240
mniejszej własności: 204

Pastwiska
większej własności: 45
mniejszej własności: 34

Lasy:
większej własności: 683
mniejszej własności: - (brak)

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Harbuzów

Właściciel tabularny:
Kazimierz hr. Wodzicki

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 7,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 19,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 16

Karczmy: 1

Gorzelnie: 1

Młyny: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
557 morgów 446 sążni

Łąki:
154 morgi 1142 sążni

Ogrody:
10 morgów 966 sążni

Pastwiska:
10 morgów 1237 sążni

Lasy:
640 morgów 1245 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
4 morgi 127 sążni

Parcele budowlane:
5 morgów 1036 sążni

Ogółem:
1383 morgów 1399 sążni

Podatek:

gruntowy:
416 złotych reńskich 77 centów

domowy:
50 złotych reńskich 50 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Harbuzów, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 7,5
telegraficznego 19,0

Ludność według spisu z roku 1890:
789

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Harbuzów, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Ludność:
977

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Harbuzów

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Parafia łać. gr.
łacińska Olejów, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 16

POWIERZCHNIA:

Role:
68 hektarów, 39 arów, 42 m2

Łąki:
89 hektarów, 42 ary, 45 m2

Ogrody:
6 hektarów, 56 arów, 79 m2

Pastwiska:
7 hektarów, 4 ary, 83 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
369 hektarów, 69 arów, 96 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
3 hektary, 25 arów, 75 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
2 hektary, 34 ary, 75 m2

RAZEM:
833 hektary, 36 arów, 95 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
833 korony, 96 grajcarów

domowo-klasowy:
30 koron1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Harbuzów, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Harbuzów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 98
inne zamieszkałe: 54

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 673
Mężczyzn: 310
Kobiet: 363

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 117
grecko-katolickiego: 556
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 123
rusińską: 550
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Harbuzów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 3
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 14
Mężczyzn: 6
Kobiet: 8

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 8
grecko-katolickiego: 6
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 8
rusińską: 6
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Harbuzów. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 687 mieszkańców.
Kolej w odległym o 20 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie.

Właściciele ziemscy:
Wodzicki hr. Aleks. (628 i Tworzymirka 231)

Kołodzieje:
Czyż W. (1926-30)
Łobuz Wł. (1926-30)

Kooperatywy:
"Wira" (1930)

Kowale:
Brudkowski M. (1926-30)

Krawcy:
Dajczak P. (1926-30)
Hrycko Ł. (1926)

Młyny:
Leszczuk P. (wod). (1930)

Różne towary:
Błażków J. (1926-30)
Błażków P. (1926-30)

Stolarze:
Dunicz W. (1926-30)
Zieliński J. (1926-30)

Szewcy:
Łobur W. (1926-30)
Półtorak P. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Kowalak P. (1926 8 /Kowalak ?/
Kowalik P. (1928-30)
Telich A. (1926 /Tetiak ?/
Tetiak A. (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Harbuzów, wieś i dwór

Gmina: Harbuzów

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Olejów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 19

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Zarwanica 21

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki na miejscu