Białokiernica w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 28 2007 16:56:32

Białokiernica
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Białokiernicy przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Białokiernica, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
Olejów grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 2 mile

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Białokiernica, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: Olejów
Ludność według popisu z roku 1857: 355

Grunty orne
większej własności: 267
mniejszej własności: 406
Łąki i ogrody
większej własności: 133
mniejszej własności: 179
Pastwiska
większej własności: 71
mniejszej własności: 18
Lasy:
większej własności: 175
mniejszej własności: 6
OGÓŁEM: 1255 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Białokiernica, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Olejów łaciński i grecki

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Białokiernica należała już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
448 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 267
mniejszej własności: 406

Łąki i ogrody
większej własności: 133
mniejszej własności: 179

Pastwiska
większej własności: 71
mniejszej własności: 18

Lasy:
większej własności: 175
mniejszej własności: 6

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Białokrynica

Właściciel tabularny:
Kazimierz hr. Wodzicki

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 2,7 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 17,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka Olejów

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 5

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
123 morgi 27 sążni

Łąki:
42 morgi 422 sążni

Ogrody:
5 morgów 943 sążni

Pastwiska:
18 morgów 607 sążni

Lasy:
169 morgów 1000 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
260 sążni

Ogółem:
359 morgów 59 sążni

Podatek:

gruntowy:
122 złote reńskie 99 centów

domowy:
6 złotych reńskich 20 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Białokiernica, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński i grecki Olejów

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 2,7
telegraficznego 17,0

Ludność według spisu z roku 1890:
549

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki

[uwaga: w oryginale błędy w druku - przesunięte linijki w kolumnie "Urzęda parafialne"]1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Białokiernica, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński i grecki Olejów

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 3,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 3,0

Ludność:
665

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Białokiernica

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 3,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 3,0

Parafia łać. gr.
łacińska i grecka Olejów

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 5

POWIERZCHNIA:

Role:
57 hektarów, 6 arów, 16 m2

Łąki:
25 hektarów, 25 arów, 83 m2

Ogrody:
3 hektary, 10 arów, 35 m2

Pastwiska:
10 hektarów, 57 arów, 65 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
96 hektarów, 68 arów, 80 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
8 arów, 20 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
192 hektarów, 76 arów, 99 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
245 koron, 26 grajcarów

domowo-klasowy:
(...) [uszkodzony w tym miejscu fr. strony]1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]


Nazwa miejscowości:
Białokiernica, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński i grecki Olejów

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 3,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 3,0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Białokiernica

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 104
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 665
Mężczyzn: 327
Kobiet: 338

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 339
grecko-katolickiego: 308
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 18
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 361
rusińską: 304
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Białokiernica. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 665 mieszkańców.
Kolej w odległym o 18 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie.
Parafia grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Wodzicki hr. Aleksander (252)

Kamieniołomy:
Wodzicki hr. Aleksander (1926-30)

Kooperatywy:
"Kółko Rolnicze" (1926-1930)

Kowale:
Glass Z. (1926)
Drozda P. (1928-30)

Masło - wyrób:
Druczyk (1930)

Szewcy:
Glass J. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej

Miejscowość: Białokiernica, wieś

Gmina: Białokiernica

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Olejów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 20

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Tarnopol 18

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki i grekokatolicki Olejów