Reniów w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Czerwca 14 2008 23:09:28

Reniów w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Reniów, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Załośce stare grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 3/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Reniów, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: Załośce Stare

Ludność według popisu z roku 1857: 662

Grunty orne
większej własności: 314
mniejszej własności: 838

Łąki i ogrody
większej własności: 119
mniejszej własności: 194

Pastwiska
większej własności: 419
mniejszej własności: 25

Lasy:
większej własności: 896
mniejszej własności: 4

OGÓŁEM: 2809 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Włodzimierz hr. Dzieduszycki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Reniów z Nowosiółką, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Załoźce łaciński, Załoźce stare grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
751 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 314
mniejszej własności: 838

Łąki i ogrody
większej własności: 119
mniejszej własności: 194

Pastwiska
większej własności: 419
mniejszej własności: 25

Lasy:
większej własności: 896
mniejszej własności: 4

Imię i nazwisko właściciela:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Reniów

Właściciel tabularny:
Włodzimierz i Alfonzyna hr. Dzieduszyccy

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 3,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 48,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska i grecka Załoźce

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 563

Karczmy: 1

Gorzelnie: 1

Tartaki: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
506 morgów 567 sążni

Łąki:
102 morgi 47 sążni

Ogrody:
1 morga 353 sążni

Pastwiska:
25 morgów 1139 sążni

Lasy:
827 morgów 481 sążni

Stawy, moczary:
229 morgów 1507 sążni

Nieużytki:
1 morga 1295 sążni

Parcele budowlane:
1 morga 1586 sążni

Ogółem:
1696 morgów 575 sążni

Podatek:

gruntowy:
443 złote reńskie 99 centów

domowy:
19 złotych reńskich 40 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Reniów, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński i grecki Załoźce

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 3,0
telegraficznego 3,0

Ludność według spisu z roku 1890:
899

Właściciel tabularny:
hr. Włodzimierz Dzieduszycki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Reniów z Nowosiółką, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński i grecki Załoźce

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 3,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 3,0

Ludność:
1103

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr Dzieduszycka1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Reniów

Właściciel tabularny:
Cieńska Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Załoźce 3,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Załoźce 3,0

Parafia łacińska grecka
Załoźce i grecka Załoźce Stare

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 563

POWIERZCHNIA:

Role:
335 hektarów, 78 arów, 95 m2

Łąki:
59 hektarów, 27 arów, 17 m2

Ogrody:
84 ary, 81 m2

Pastwiska:
15 hektarów, 17 arów, 4 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
442 hektary, 81 arów, 83 m2

Jeziora, moczary i stawy:
132 hektary, 32 ary, 33 m2

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 96 arów, 38 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
1 hektar, 24 ary, 99 m2

RAZEM:
989 hektarów, 43(? - 1-sza cyfra nieczyt.) ary, 50 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
898 koron 69 grajcarów

domowo-klasowy:
38 koron 90 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Reniów z Nowosiółką, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński i grecki Załoźce

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce, 5.0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce, 5.0

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr. Dzieduszycka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Reniów

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 188
inne zamieszkałe: 12

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 897
Mężczyzn: 430
Kobiet: 467

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 539
grecko-katolickiego: 352
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 6
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 863
rusińską: 28
niemiecką: -
żydowską: 6
inną: -
niewiadomą: -

Przypis oryginalny:
*) Prócz 35 obszarów dworskich, wykazanych na podstawie spisu z dnia 30. IX. 21 r., istniało w roku 1910 jeszcze 31, a mianowicie: Białokiernica, Blich, Bohutyn, Bubszczany, Bzowica, Czystopady, Gniłowce, Gontawa, Hnidawa, Hukałowce, Iwaczów, Jarczowce, Jezierzanka, Kabarowce, Kalne, Korszyłów, Łopuszany, Machnowce, Manajów, Meteniów, Moniłówka, Mszana, Ostaszowce, Panasówka, Podhajczyki, Ratyszcze, Reniów, Sławna, Trawotłoki, Wertełka i Żabiń.
Z tych, według informacji starostwa, rozparcelowano 7 następujących: Blich, Czystopady, Manajów, Mszana, Podhajczyki, Ratyszcze i Reniów.1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Reniów. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 897 mieszkańców.
Kolej w odległym o 26 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Cieński Tadeusz (918)

Cieśle:
Kukurudza P. (1926)
Olejnik P. (1926-30)

Kooperatywy:
"Widrozdzenie" (1930)

Kowale:
Luciów M. (1926-30)

Krawcy:
Rewasiewicz M. (1926-30) /w 1926 pisany jako Gierwasiewicz/

Murarze:
Korowski J. (1926-30)

Różne towary:
Moszkowicz J. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Kotłowski (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Reniów, wieś

Gmina: Reniów
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 24

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 2,5

Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Załoźce i grekokatolicki Załoźce Stare