Beremowce w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Marca 15 2014 23:40:47
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 166. Piątek, 23 Lipca 1886.

L. 7613

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności Seinwela Rotha pto 106 zł. 63 ct. aw. z pn., odbędzie się w sądzie tutejszym w dniach 23 sierpnia, 16 września i 19 października 1886, każdym razem o godzinie 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności, objętej wykazem hipotecznym l. 79 i 80 gminy katastralnej Berymowce, Aby Weitz własnej, z tem, że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także poniżej ceny szacunkowej najwięcej ofiarującemu sprzedane zostaną.

Cena szacunkowa wynosi 200 zł.

Wadyum 20 zł.

Wyciąg tabularny, akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w ts. registraturze.

C. k. sąd powiatowy.

Zborów, dnia 30 września 1885.
Gazeta Lwowska. Rok 77. Nr. 207. Poniedziałek, 12. Września 1887.

L. 5704.

C. k. sąd powiatowy w Zborowie, podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galicyjskiego Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi we Lwowie w kwocie 108 złr. 82 ct. w. a., odbędzie się w sądzie tutejszym w dniu 14go listopada 1887, o godz. 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności pod l. k, 14 wyk. hip. l. 70 gminy Berymowce objętej, stanowiącej własność Iwana Skoczylasa z tem, że realność ta na powyższym terminie za jakąkolwiekbądź cenę sprzedaną zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 700 złr.

Wadyum 35 złr.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tus. registraturze.

Zborów, dnia 28 czerwca 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 89. Nr. 32. Piątek, 10 Lutego 1899.

L. 13622/895

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie wzywa niewiadomą z miejsca pobytu Warwarę Smal, ażeby do spadku po śp. Tomku Smalu w Beremowcach zmarłym w przeciągu jednego roku się zgłosiła, gdyż w razie przeciwnym spadek ten ze zgłaszającymi się spadkobiercami i z ustanowionym kuratorem pertraktowany będzie.

Zborów, 28 grudnia 1895.
Gazeta Lwowska. Rok 98. Nr. 82. Czwartek, 9 Kwietnia 1908.

L. cz. E. 116/8 (3)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Hindy Kronisch w Zborowie odbędzie się dnia 21 maja 1908 o godz. 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18 w Zborowie licytacya należących do Ilka Szustaka vel Zerebajło tudzież mał. Józefy, Władysława i Maryi Gazdów 7/8 części ciała hipotecznego lwh. 78 księgi grunt. gminy kat. Berymowce objętego, jakie stanowi realność pod l. sp. 51 w Berymowcach położona.

Nieruchomość ta, wystawiona na licytacyę, jest oceniona na 845 kor. 25 hal., wartość tę przyjmuje się jako odpowiednią na podstawie oszacowania w sprawie E. 1076/7.

Najniższa cena wynosi 563 kor. 50 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Przedłożone przez popierającą wierzycielkę warunki licytacyjne, które równocześnie się zawierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie relicytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sadowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 16 lutego 1908.
Gazeta Lwowska. Rok 99. Nr. 264. Piątek, 19 Listopada 1909.

L. cz. Nc. IV. 642/9

E d y k t.

Na wniosek Hindy Kronischowej i Emanuela Jakubiczki, odbędzie się dnia 6 grudnia 1909 o godzinie 10 przed południem w tut. sądzie w biurze Nr. 22 dobrowolna licytacya realności obj. lwh. 78 ks. gr. gm. kat. Berymowce, będącej w 1/8 części własnością Hindy Kronischowej a w 7/8 częściach Emanuela Jakubiczki.

Najniższa oferta wynosi 640 kor., a poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Wadyum wynosi 64 kor.

Ponieważ sprzedaż tej realności odbywa się na żądanie jej właścicieli, przeto wierzycielom na tej realności ubezpieczonym zastrzeżone zostaje ich prawo hipoteki, bez względu na cenę przez przetarg uzyskaną.

Warunki licytacyjne i inne dokumenta do tej sprzedaży się odnoszące, przejrzeć można w kancelaryi sądowej.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 20 października 1909.
Gazeta Lwowska. Rok 108. Nr. 124. Czwartek, 6 Czerwca 1918.

Ns. 3722/18 (2)

Przeciw Stefanowi Popowiczowi, synowi Onufrego i Jagi urodz. i zamieszkałemu w Beremowcach, religii gr. kat., gospodarzowi, żonatemu, zawisła w c. k. Prokuratoryi wojskowej Komendy Lwowa sprawa karana o popełnioną także po dniu 12 czerwca 1915 zbrodnię przeciw sile wojennej Państwa z § 327 u. k. w., o którą jest on silnie podejrzany.

Wobec tego zgodnie z wnioskiem c. k. Prokuratoryi Państwa dozwala się celem zabezpieczenia roszczenia Państwa o wynagrodzenie wszelkiej powyższym czynem zbrodniczym wyrządzonej szkody i tytułem zadośćuczynienia za naruszenie prawa - zajęcie i zabezpieczenia położonego w Austryi ruchomego i nie ruchomego majątku powyższego obwinionego. Obrońcą obwinionego z urzędu mianuje się adwokata dr. Jakóba Horowitza.

C. k. Sąd krajowy karny.

Lwów, dnia 12 maja 1918.
Gazeta Lwowska. Rok 126. Nr. 4. Lwów, środa 8 stycznia 1936

Km. 751/55 i Km. 949/35.

Obwieszczenie.

Komornik Sądu grodzkiego w Zborowie, na mocy art. 602, 603, 604 kpc. ogłasza, że w dniu 15 stycznia 1936 w Beremowcach odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego ruchomości należących do Ks. Stefana Chaburskiego i Nadiji Chaburskiej w Beremowcach i składających się z urządzenia domowego, kilimów i bydła, oszacowanych na łączną sumę zł. 740 na zaspokojenie wierzytelności Samuela Rotha w Zborowie. Powyższe ruchomości można oglądać pod wskazanym adresem w dniu licytacji. Zborów, dnia 3 stycznia 1936.

Komornik Sądu Grodzkiego.

Zborów, 2 stycznia 1936.
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1926.

Unieważnia się zgubione poświadczenie o stawiennictwie do poboru Nr. 1206 wystawione przez dodatkową Komisję poborową w Złoczowie 18/XII 1925 dla Pawła Łana, syna Iwana i Ewy Cap urodzonego 1904 roku w Beremowcach pow. Zborów.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 3. Tarnopol, dnia 1 marca 1933.

Masztalerz Michał z Beremowiec powiat Zborów, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową oraz kartę mob., wydane przez P. K. U. Złoczów.