Perepelniki w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Marzec 15 2014 23:25:32
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 74. Piątek, 2 Kwietnia 1897.

L. 9417

Niewiadomą, z miejsca pobytu Rozalię Grabas zawiadamia się, że tusądową uchwałę tabularną z 18 września 1895 l. 10645 względem intabulacyi prawa własności do p. gr, 1053/1 i 1054/2 z ciała hip. whl. 26 gm. Perepelniki, doręczono ustanowionemu dlań kuratorowi Hnatowi Demków z Perepelnik.

C. k. Sąd powiatowy.

Zborów, dnia 27 października 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 74. Piątek, 2 Kwietnia 1897.

L. 9579

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie zawiadamia niewiadomego z miejsca pobytu Senka Lebed Bartkowego, że przeznaczona dla niego uchwała tabularna z dnia 31 października 1895 l. 12216 kuratorowi Kornyłowi Lewenec z Perepelnik doręczoną została.

Zborów dnia 25 listopada 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 92. Sobota, 24 Kwietnia 1897.

L. 10925

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie zawiadamia niewiadomego z miejsca pobytu Wasyla Wysockiego Iwanowego, że przeznaczona dla niego uchwała tabularna z dnia 31 października 1895 l. 12219 kuratorowi Wasylowi Zoremiemu z Perepelnik doręczoną została.

Zborów, dnia 25 listopada 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 88. Nr. 212. Niedziela, 18 Września 1898.

L. cz. P. 114/98 4

Petrów Daniłów z Perepelnik marnotrawcą uznany.

Kuratorem jego Demko Hrycyszyn z Perepelnik.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I.

Zborów, d. 28 lipca 1898.
Gazeta Lwowska. Rok 91. Nr. 286. Czwartek, 12. Grudnia 1901.

L. cz. P. 111/1 (6)

Iwan Hanuszczyn (Michałowy) z Perepelnik uznany został za marnotrawcę, a kuratorem dla niego ustanowiono Hryńka Jaworskiego z Perepelnik.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Zborów, dnia 12. października 1901.
Gazeta Lwowska. Rok 92. Nr. 136. Wtorek, 17. Czerwca 1902.

L. cz. C. L 91/2 (1)

Przeciw Iwanowi Hnatiukowi, którego miejscy pobytu jest nieznane, wniesionym został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez Maryśkę Hnatiuk z Perepelnik pozew o oddanie w posiadanie 1/4 części realności lwh. 41 ks. gr. gm. kat. Perepelniki objętej.

Na podstawie tego pozwu wyznaczono termin do ustnej rozprawy na dzień 28. czerwca 1902 o godz. 8 rano, biurze Nr 1.

Celem strzeżenia praw Iwana Hnatiuka, ustanawia się Pana adw. dr. Wacyka w Zborowie kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Iwana Hnatiuka w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sad powiatowy, Oddział I.

Zborów, dnia 5. czerwca 1902.
Gazeta Lwowska. Rok 94. Nr. 252. Piątek, 4. Listopada 1904.

L. cz. E. 726/4 (5)

Zobowiązany Ilko Hnatiuk w Perepelnikach.

Na żądanie Feliksa Rudyka w Perepelnikach, odbędzie się dnia 22. listopada 1904 o godz. 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 21 w Zborowie, licytacya l/3 części realności objętej whl. 41 ks. gr. gminy kat. Perepelniki, zobowiązanego Ilka Hnatiuka własnych.

Nieruchomość, wystawiona na licytacyę, jest ocenioną na 2590 kor.

Najniższa cena wynosi 1726 kor. 76 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, w obec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 26. września 1904.
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 maja 1935.

Tymrakiewicz Sylwester, syn Jana i Teresy, ur. 31 I 1899 r. w Nuszczu pow. zborowskiego, zam. w Perepelnikach unieważnia zgubioną w dniu 4 IV 1935 r. książeczkę wojskową Nr. ks. ewid. 17939, wystawioną przez P. K. U. Złoczów.