Białokierniczanie w sądach cz.2
Dodane przez Remek dnia Marzec 08 2014 14:28:54
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 217. Środa, 22 Września 1886

L. 4855.

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności c. k. uprzyw. gal. Zakładu kredytowego włość, w kwocie 206 zł. 6 ct. odbędzie się w sądzie tutejszym w dniach 20 października, 23 listopada i 13 grudnia 1886, każdym razem o godzinie 10 przed południem przymusowa publiczna sprzedaż realności pod lk. 55 wykazem hip. l. 23 gminy Białokiernica objętej, stanowiącej własność Dmytra Dziury z tem, że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także i poniżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 250 zł.

Wadyum 25 zł.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w ts. registraturze.

Zborów, 10 sierpnia 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 76. Nr. 217. Środa, 22 Września 1886

L. 4854.

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności c. k. uprzyw. gal. Zakładu kred. włość. w kwocie 224 zł. 6 ct., odbędzie się w sądzie tutejszym w dniach 27 października, 29 listopada i 22 grudnia 1886 każdym razem o godzinie 10 przed południem przymusowa publiczna sprzedaż realności pod lk. 10 wykazem hip. l. 111 gminy Białokiernica objętej, stanowiącej własność Józefa i Bartka Siwak z tem, że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej na trzecim zaś terminie także i poniżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 250 zł,

Wadyum 25 zł.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w ts. registraturze.

Zborów, 12 sierpnia 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 77. Nr. 68. Czwartek, 24 Marca 1887.

L. 9742

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że celem zaspokojenia wierzytelności galicyjskiego zakładu kredytowego ziemskiego w Krakowie w kwocie 450 zł. a. w. z pn. odbędzie się w sądzie tutejszym w dniach:
26 kwietnia,
25 maja,
28 czerwca 1887
każdym razem o godzinie 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności wykazami hipotecznemi l. 93 i 147 gminy Białokiernica objętych, stanowiących własność Benjamina Berla Polaka i Izaka Charapa z tem, że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej, na trzecim zaś terminie także i poniżej ceny szacunkowej sprzedana, zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 1000 zł.

Wadyum 100 zł.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusądowej registraturze.

Zborów, 11 grudnia 1886.
Gazeta Lwowska. Rok 78. Nr. 27. Sobota, 4 Lutego 1888.

L. 4200

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galicyjskiego Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi we Lwowie w kwocie 255 złr. 11 ct. wa. z pn. odbędzie się w sądzie tutejszym w dniu 29 lutego, 4 kwietnia i 11 maja 1888, każdym razem o godzinie 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności pod lk. 28 wyk. hipot. l. 87 gminy Białokiernica objętej stanowiącej własność Zofii Nogas z tem że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej ceny szacunkowej na trzecim zaś terminie także i niżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 500 złr.

Wadyum 50 złr.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusądow. registraturze.

Zborów, dnia 30 czerwca 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 78. Nr. 27. Sobota, 4 Lutego 1888.

L. 4199

C. k. sąd powiatowy w Zborowie podaje do publicznej wiadomości, że w celu zaspokojenia wierzytelności galicyjskiego Zakładu kredytowego włościańskiego w likwidacyi we Lwowie w kwocie 240 złr. 16 ct. aw. zpn. odbędzie się w sądzie tutejszym w dniu 29 lutego, 4 kwietnia i 1 maja 1888 każdym razem o godz. 10 przed południem publiczna przymusowa sprzedaż realności wyk. hip. l. 74 i 146 gminy Białokiernica objętej stanowiącej własność Jaśka Laszkiewicza i Izaka Charapa z tem że na pierwszych dwóch terminach realność ta za lub wyżej wyżej ceny szacunkowej na trzecim zaś terminie także i niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Cena szacunkowa wynosi 400 złr.

Wadyum 40 złr.

Akt oszacowania i resztę warunków licytacyjnych przejrzeć można w tusąd. registraturze.

Zborów, dnia 30 czerwca 1887.
Gazeta Lwowska. Rok 103. Nr. 207. Środa, 10 Września 1913.

L. cz. E. 1673/13 (6)

Edykt licytacyjny

Na żądanie Lei Bomze ur. Pollak w Białokiernicy odbędzie się dnia 23 września 1913 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 12 w Zborowie licytacya realności obj. lwh. 43 ks. gr. gm. kat. Białokiernica wraz z przynależnościami, składającemi się z domu, a to celem zniesienia współwłasności.

Nieruchomość wraz z przynależnościami wystawiona na licytacyę jest oceniona na 2834 kor.

Najniższa cena wynosi 2834 kor. poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się zatwierdza i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 22.

Takie prawa wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadomione będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeżeli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, 29 lipca 1913.
Gazeta Lwowska. Rok 111. Nr. 45. Piątek, 25 Lutego 1921.

C. 81 21/2.

Przeciw Samuelowi Pollakowi, z Białokiernicy, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do sądu powiatowego zborowskiego w Złoczowie przez Franciszka Hajduka, z Białokiernicy, pozew o uznanie własności gruntu w niwie "pod Ślusarczynoj" w Białokiernicy położonego. Na podstawie pozwu wyznaczona została rozprawa na dzień 5 kwietnia 1921 o godz. 9 rano. Celem strzeżenia praw Samuela Pollaka ustanawia się dr. Naglera, adwokata w Złoczowie, kuratorem. Tenże kurator zastępować będzie swego kuranda w powyższej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo dopóki on w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

Zborowski sąd powiatowy w Złoczowie.

Złoczów, dnia 10 lutego 1921.
Gazeta Lwowska. Rok 111. Nr. 94. Wtorek, 26 Kwietnia 1921.

T. 44/21/3.

Filip Hołota urodzony w r. 1891 w Kudynowcach. zam. w Białokiernicy pow. Zborów, wstąpił w r. 1919 do wojska ukraińskiego. W lecie 1919 z tem wojskiem przeszedł Zbrucz, gdzie wedle opowiadania kolegów żołnierzy dostał się do szpitala w Winnicy, a następnie do szpitala w Żmerynce, jako chory na tyfus i tam w grudniu r. 1919 rzekomo zmarł. Gdy zatem prawdopodobnie nieobecny zmarł. przeto wdraża się na wniosek Anny Hajduk zam. Hołota postępowanie, celem uznania Filipa Hołoty za zmarłego, a małżeństwo jej z Filipem Hołotą zawartego za rozwiązane. Wydaje się przeto ogólne wezwanie, aby udzielono sądowi lub kuratorowi p. adwokatowi Eidelbergowi, którego ustanawia się zarazem obrońcą węzła małżeńskiego, wiadomości o zaginionym. Gdyby Filip Hołota żył, wzywa się go, aby w sądzie stawił się, lub w inny sposób uwiadomił o tem. Na ponowną prośbę po 6 miesiącach od dnia wydrukowania edyktu w "Gazecie Lwowskiej", sąd ostatecznie rozstrzygnie powyższą prośbę.

Sąd okręgowy Oddział IV.

Złoczów, dnia 28 marca 1921.