Neterpińce w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Marzec 08 2014 14:09:58
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok wydania 60. Nr. 82. Poniedziałek 11. Kwietnia 1870.

Obwieszczenie.

L. 228.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach czyni niniejszem Wojciechowi Łakomskiemu z pobytu niewiadomemu, wiadomo, że ojciec jego Mikołaj Łakomski w roku 1844 w Neterpińcach z pozostawieniem majątku zmarł.

Wzywa się tedy Wojciecha Łakomskiego, ażeby do roku od dnia dzisiejszego rachując do spadku powyższego się zgłosił i oświadczenie swoje podał, gdyż w razie przeciwnym spadek ze zgłaszającemi się spadkobiercami i z kuratorem Łukaszem Szeremetą z Białogłów jako kuratorem dla niego ustanowionym pertraktowanym zostanie.

Z c. k. sądu powiatowego.

Załośce, dnia 6. marca 1870.
Gazeta Lwowska. Rok 65. Nr. 148. Piątek 2 lipca 1875.

L. 968.

Na skutek odezwy c. k. Sądu obwodowego w Tarnopolu jako Sądu wyrokującego z 3. Marca 1875. l. 2059 odbędzie się w tutejszym Sądzie na dniu 28, Lipca, 17. i 31. Sierpnia 1875, każdą razą o godzinie 11. przed południem przymusowa publiczna sprzedaż jednej połowy z gospodarstwa wiejskiego pod Nr. C. 9/27 a sub rep. art 11 w Neterpińcach położonego do masy pośmiertnej Michała Kołtuna należącej, na zaspokojenie wierzytelności w kwocie 130 zł. a. w. z pn. Józefowi Diamand przyznanej.

Cena szacunkowa sprzedać się mającej połowej realności wynosi 363 zł. 50 ct. a reszta kondycji licytacji tudzież akt zastawniczego opisania tej realności, ciało tabularne dotychczas nie stanowiące i akt detaksacyi mogą być przejrzane w tusądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załoźce 25. Marca 1875.
Gazeta Lwowska. Rok 86. Nr. 73. Niedziela, 29 Marca 1896.

L. 13697

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, że w dniach 13 kwietnia i 13 maja 1896 o godz. 10 rano odbędzie się w tymże Sądzie celem ściągnięcia wierzytelności w kwocie 8 zł. 82 cnt. z pn. licytacya realności objęta whl. 141 gminy Neterpińce własnej Jewki z Seredów Mostowej a to na drugim terminie także poniżej ceny szacunkowej w kwocie 80 zł.

Wadyum 10 prc. ceny wywołania.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli ustanowiony adw. dr. Nagler w Zborowie.

Zborów, dnia 30 grudnia 1895.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 91. Piątek, 23 Kwietnia 1897.

L. 2368

Nieznanego z miejsca pobytu Tymka Trembulaka zawiadamia się, że tus. uchwałę tabularną, z dnia 23 listopada 1895 l. 13204 względem zaintabulowania prawa własności do ciała hip. l. 147 gminy Neterpińce dla niego przeznaczoną doręczono ustanowionemu dlań kuratorowi Iwanowi Semków z Neterpiniec.

C. k. Sąd powiatowy.

Zborów, dnia 12 marca 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 106. Nr. 266. Czwartek 23 Listopada 1916.

Ns. 2773/16 (2).

Antoni Balicki z Neterpiniec, powiat Zborów, jest według dochodzeń c. i k. Sądu wojskowego silnie podejrzany o zbrodnię dezercyi do nieprzyjaciela.

Wobec tego zgodnie z wnioskiem c. k. Prokuratoryi Państwa we Lwowie i na zasadzie § 6 cesarskiego rozp. z dnia 9 czerwca 1915 L. 156 Dz. p. p. zarządza się celem zabezpieczenia roszczeń Państwa, o wynagrodzenie wszelkiej powyższym czynem zbrodniczym bezpośrednio lub pośrednio zrządzonej szkody i tytułem zadosyć uczynienia za naruszenie prawa - zajęcie i tymczasowe zabezpieczenie położonego w Austryi ruchomego i nieruchomego majątku tegoż

Dla obwinionego Antoniego Balickiego ustanowiono obrońcą z urzędu p. adwokata Dra Maurycego Kahanego we Lwowie.

C. k. Sąd krajowy karny.

Lwów, dnia 28 października 1916.
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 2. Tarnopol, dnia 1 lutego 1931.

Ogłoszenia o rozwiązaniu stowarzyszeń na obszarze Województwa Tarnopolskiego.

Stowarzyszenie pożarniczo-gimnastyczne "Łuh" w Neterpińcach, powiat Zborów uchwałą Walnego Zgromadzenia członków z dnia 28 października 1930 r. rozwiązało się (L. B. 6355/30).
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1935

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 475. Buczny Paweł, 8 II 1913, Neterpińce, syn Jana i Rozalii, (starostwo Zborów)